STOCKHOLM 20130318 Byggnadsarbete p nya Karolinska sjukhuset i Solna, Stockholm p mÂndagen, dagen innan det blir en av de arbetsplatser som s‰tts i strejk av Byggnadsarbetarefˆrbundet, sedan de sagt nej till medlarens bud i avtalsrˆrelsen. Foto: Bertil EnevÂg Ericson / SCANPIX kod 10000

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Det ska i framtiden gå att spåra produkter som har byggts in i skolor, förskolor, sjukhus och hyreshus. Krav på att upprätta en loggbok ska ställas på byggbolagen. Målet är att lättare kunna upptäcka farliga ämnen.

Ett par hundra ton av det farliga ämnet hexabromcyklododekan, HBCD, ligger nedgrävt i banvallen längs den svenska järnvägen. Exakt var flamskyddsmedlet finns är emellertid inte känt. En framtida sanering och avfallshantering hade underlättats betydligt om det hade funnits en dokumentation kring detta.

På regeringens uppdrag föreslår nu Boverket att byggherrar ska ha en skyldighet att dokumentera vilka produkter som används vid större byggen.

– Det handlar om en obligatorisk produktinformation. Vissa typer av byggnadsverk och anläggningar ska ha en loggbok när de byggs och sedan när de förvaltas, förklarar Fredrik Olsson på Boverket.

I dag används ungefär 50 000 olika byggprodukter, skriver Boverket i sin färska rapport. Ett problem är att materialet i dessa produkter bara till en viss del är kända. Ett annat bekymmer är att produkter som i dag bedöms som ofarliga senare kan visa sig ha skadliga effekter på hälsa och miljö.  BCP och asbest är sådana exempel.

Boverket påpekar att allergier och astmaproblem har ökat under de senaste tjugo åren. Det är inte belagt att det beror på byggprodukter, men både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket anser att detta bör studeras.

Loggböcker kommer att införas successivt i byggsektorn, enligt Boverkets förslag. Först ut är förskolor, skolor, sjukhus och vårdinrättningar, samt vägar och järnvägar, större kontor och flerbostadshus.

Även Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen står bakom förslaget.

Det är sedan länge känt att byggnadsarbetare är en grupp som utsätts för risker när de hanterar olika produkter. Inte minst vid renoveringar och rivningar är det därför viktigt att veta vilka material som används. Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 25 procent av allt farligt avfall som skapas, har Naturvårdsverket visat i en studie.

– Vi ser flera nyttor av en loggbok både vid en ombyggnation och vid en rivning där man försöker återvinna så mycket som möjligt, säger Fredrik Olsson.

Nyligen kom också Kemikalieinspektionen med en rapport där man vill lagstifta mot farliga kemikalier i byggprodukter. Siktet är inställt på inomhusmiljön där forskning har visat att ämnen kan spridas. En obligatorisk dokumentation ska visa att de byggprodukter i golv, väggar och innertak som används är ofarliga.

Myndigheten föreslår att Sverige tar fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter. De nya reglerna ska börja gälla från 2018.