KARLSHAMN 20051206 Eletriker p Karlshamnsverket. BILD Sven Ingvar Pettersson Fotograferad i samband med artikel i LO-Tidning. Photo: Mats Kockum / SCANPIX Code 61350

Foto: Mats Kockum/TT

ARBETET DEBATT. Trots att utrymmet för löneökningar är begränsat kan avtalsrörelsen 2016 skapa värde genom att långsiktigt trygga befintliga jobb och skapa utveckling för nya jobb i elteknikbranschen, skriver Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO.

Den internationellt konkurrensutsatta industrin förklarade nyligen att utrymmet för höjda lönekostnader är begränsat. Den signalen uppfattas även i andra branscher, Elteknikbranschen är inget undantag. I ett läge där industrin, en av de största beställarna av elinstallationstjänster, minskar sin efterfrågan kan elinstallationsföretagen inte ensidigt låta sina lönekostnader öka.

När Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet inleder sina avtalsförhandlingar för 2 800 företag och 25 000 elektriker är detta en central utgångspunkt för arbetsgivarna och förhoppningsvis även för Elektrikerförbundet.

Men avtalsförhandlingarna handlar inte enbart om löner. Minst lika viktig är möjligheten till reformer. Parterna kan tillsammans skapa villkor i kollektivavtalet som ger företagen förutsättningar att även på sikt generera tillväxt, skapa jobb och möjliggöra trygga anställningar där människor tillåts växa och ta ansvar.

I avtalsrörelsen 2013 anpassade vi bland annat LAS efter både företagens och anställdas behov, kopplade ihop våra två lönesystem, individuell månadslön och ackord, och stärkte det förebyggande arbetet för arbetstagarnas hälsa och arbetsmiljö.

Förändringarna har sammantaget bidragit till att stärka elinstallationsbranschen och företagen som attraktiva arbetsgivare. Vi har också genom yrkesintroduktionsavtal minskat trösklarna för unga att komma in i vår bransch. I kommande avtalsrörelse behöver vi gemensamt ta tag i nya utmaningar.

Avgörande för branschens framtid är behovet av att trygga kompetensförsörjningen. Tillgången på duktiga medarbetare är en nyckelfråga för företagen. Tyvärr vittnar många av våra medlemsföretag nu om en stor brist på erfarna elektriker.

För att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen behöver vi därför både vässa yrkesutbildningen och underlätta vägen från studier till arbete. Vårt lärlingssystem gör idag stor nytta på många sätt, men systemet behöver moderniseras. Vi behöver också fråga oss hur vi som bransch kan bidra till att underlätta vägen till arbete för flyktingar med olika kompetenser.

Elteknikbranschen behöver också mer flexibilitet. Arbetstidsreglerna ska kunna anpassas efter de behov som de enskilda företagen har mot sina kunder, men också så att de går att anpassa för bättre möjligheter för de anställda att förena arbetet med familjelivet inom de ramar verksamheten tillåter. Vid längre traktamentsarbeten på avlägsna orter ställs ofta starka krav på speciella arbetstider både av anställda och företag, så kallade rotationer med jobb en längre tid och ledighet hemma en längre tid.

Elteknikbranschen är för många synonym med tuffa avtalsförhandlingar. Men det finns också en annan sida av myntet. Under flera avtalsrörelser har EIO och SEF tillsammans enats om och genomfört en rad viktiga reformer av kollektivavtalet som sammantaget bidragit till att utveckla och stärka branschen.

Nyckeln till framgång för oss och många andra arbetsgivarorganisationer har varit den gemensamma insikten om betydelsen av konstruktiva förhandlingar och en förståelse för värdet av att låta industrin lönenormera. Det har varit en framgångsrik modell som möjliggjort reallöneökningar för breda löntagargrupper på svensk arbetsmarknad, så även på Installationsavtalets område.

Avtalsfrågorna har heller aldrig slutat diskuteras utan har varit ämne för flera gemensamma arbetsgrupper under gällande avtalsperioder. Detta arbetssätt har skänkt kontinuitet och byggt ett ömsesidigt förtroende.

Elteknikbranschen är numera konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än tidigare och det finns ingen given mängd eluppdrag för våra medlemsföretag och deras anställda. Industrins förutsättningar sätter ramarna även för oss. Det ställer krav på ansvarstagande parter.

Branschen har inte råd med inre stridigheter. Nu blickar vi framåt mot en ny avtalsperiod. Jag har, trots de stora problemen med LO-samordningen, goda förhoppningar om att EIO och SEF tar branschens behov och förutsättningar som utgångspunkt för de stundande förhandlingarna och sluter avtal i fred.

Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef, Elektriska Installatörsorganisationen EIO