Foto: Ulf Berglund/TT

Seko och Transport tvingas betala skadestånd till det norska rederiet Fonnship efter en långdragen tvist kring kollektivavtal för ett utflaggat fartyg som inleddes 2001. Det är innebörden av en dom i Arbetsdomstolen under onsdagen.

– En historisk dom i dumhetens tecken; en dom som säger att facken inte har rätt att kräva avtal för mer än 10 000 kronor i månadslön för norsk arbetskraft hos ett norskt rederi – för arbete i Norge och i Europa där lönerna är tre gånger så höga, säger arbetsrättsjuristen Stellan Gärde, som drivit fallet för de båda fackförbunden och nu laddar för att föra det vidare till Europadomstolen.

Allt började när polsk och rysk personal på den Panama-flaggade båten Sava Star lastade sågade trävaror i Umeå. Transport betraktade fartyget som bekvämlighetsflaggat, försatte det i blockad och krävde ett standardavtal godkänt av Internationella transportarbetarfederationen, ITF, för personalen. Ägarna Fonnship A/S gick under protest, och som direkt följd av stridsåtgärderna i Umeå, med på att teckna ett sådant.

2003, då detta avtal upphört att gälla, dök fartyget upp i Sverige igen, och sattes åter i blockad, den gången av Seko. Saken upprepades: Fonnship undertecknade åter ett kollektivavtal, som även innehöll en årlig avgift till ITF,  under hot om fortsatta stridsåtgärder.

Men Fonnship ansåg att de kollektivavtal man redan tidigare slutit med en rysk arbetstagarorganisation – om runt 10 000 kronor i månadslön – var tillräckliga, och stämde därför först Transport och senare även Seko till Arbetsdomstolen. Eftersom rederiet ansåg sig ha gällande avtal var de båda fackförbundens stridsåtgärder otillåtna, och då de dessutom skadat rederiet ekonomiskt krävdes facken på skadestånd.

Nu får rederiet rätt. En oenig arbetsdomstol dömer Transport och Seko till skadestånd för att de har ställt för höga krav på innehållet i de kollektivavtal som Fonnship tvingades teckna för att båten i de båda fallen skulle få fortsätta sin trad.

Stridsåtgärderna hindrade dessutom den fria rörligheten av tjänster, i strid med EU-rätten, enligt domstolen.

Stellan Gärde är upprörd över att Arbetsdomstolen inte tycks ha tagit minsta notis av den skarpa kritiken från ILO efter Lavaldomen över att föreningsfriheten var kränkt när förhandlingsfriheten och rätten till stridsåtgärder begränsade sig till ett maximibelopp.
– Jag hoppas att den orimliga praxis som AD tillämpar kommer under prövning utifrån grundläggande principer för föreningsfriheten. Det ser ut som om AD tappat begrepp om rimliga avvägningar i sina slutsatser, säger han.

Domen innebär att Transport döms att först återbetala runt 15 000 kronor (1 794 dollar) i avgifter som Fonnship tidigare fått betala, därutöver drygt 90 000 i skadestånd plus ränta till rederiet. Seko ska också återbetala 15 000 kronor och därutöver drygt 55 000 kronor i skadestånd. Därtill ska de båda förbunden stå för motpartens rättegångskostnader med drygt en miljon kronor vardera.

Två ledamöter för Arbetsdomstolen, Ella Niia och Agneta Lindblom Hultén, var skiljaktiga. De menade att själva utflaggningen till Panama lämnar en stor bevisbörda på det norska rederiet kring om det verkligen var Fonnship som var ansvariga för frakten, det vill säga den rörlighet inom EU som juridiskt är en viktig del av domen.

EU-domstolen har dock i ett tidigare förhandsutlåtande uttalat att utflaggningen i det här fallet saknar betydelse.