STOCKHOLM 20151110 Svenska flaggan och EU-flaggan Foto: Lars Pehrson / SvD / TT / Kod 30152 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro **

Foto: Lars Pehrson/TT

ARBETET DEBATT. Nyligen presenterades en statlig utredning om hur EU:s nya upphandlingsbestämmelser ska införlivas i svensk lagstiftning. Förslagen är till övervägande delen positiva för Sveriges löntagare och kan vara ett första steg för att sätt stopp för offentligfinansierad lönedumpning, menar arbetsrättsexperten Kurt Junesjö. LO är dock onödigt kritisk i sitt remissvar, en kritik som riskerar att vara kontraproduktiv. I värsta fall kan hela utredningen läggas i malpåse och vi förlorar då chansen att se stora förbättringar redan till i april 2016, skriver han.

(Utredningens förslag förklaras mer ingående under artikeln)

Det är verkligen en fantastisk förbättring av villkoren för svenska upphandlade arbetare som föreslås av utredningen om hur EU:s nya upphandlingsbestämmelser ska införlivas i svensk lagstiftning.

Och naturligtvis finns det starka motkrafter. Kommuner och svenska kommunalpolitiker såväl Socialdemokrater som borgerliga är sannolikt ytterst ovilliga, eftersom de fruktar att detta kommer att innebära fördyringar av deras verksamhet. Till och med Stockholm som redan officiellt har antagit en upphandlingspolicy där man ska ha kollektivavtalsenliga villkor anser i sitt remissvar att man inte ska genomföra förslagen innan man utrett de fördyringar det kan innebära.

Svenskt Näringsliv avstyrker i sitt remissvar förslaget och påstår att svenska företag diskrimineras, att Sverige kommer att förlora arbetstillfällen, att förslaget strider mot EU-rätten och slutligen att det utgör ett direkt angrepp på den svenska modellen.

Det som är intressant här att ett av SN:s  tyngsta medlemsförbund, Almega, fronderar och i princip tillstyrker hela förslaget. Det är inte så konstigt eftersom just deras stora seriösa städföretag slås ut av illojal konkurrens vid offentlig upphandling av oseriösa företag som jobbar svart och inte har kollektivavtal. 96 % av de kommunala upphandlingarna av städtjänster fokuserar helt på lägsta pris. Endast 42 procent av de seriösa städföretagen lade bud vid offentlig upphandling 2014, eftersom det inte gick att konkurrera med dessa oseriösa företag. I klartext: Skattepengar finansierar lönedumpning och svart verksamhet.

STOCKHOLM 20030929 Kurt Junesjˆ, fˆrbundsjurist p LO-TCO R‰ttsskydd AB. Fotograferad fˆr artikel i LO-Tidningen. Foto Claudio Bresciani / SCANPIX Code 30230

Kurt Junesjö.

Tyvärr är även LO:s remissvar mycket kritiskt. Till grund för utredningens förslag ligger nya upphandlingsbestämmelser som EU bestämt om. LO:s anser nu att utredningens förslag inte når upp till den sociala standard som är föreskriven i dessa nya EU-bestämmelser. LOs linje är att en skyldighet att ställa arbetsrättsliga krav ska finnas i alla branscher och gälla alla villkor i de tillämpliga centrala kollektivavtalen.

Det är fackets uppgift att kräva långtgående lagförbättringar. Problemet är att statens handlingsfrihet här är begränsad av EU-rätten. Jag tror att utredningen tvärtom har tänjt EU-rätten mycket långt i arbetstagarvänlig riktning. Går man längre kommer man inte få igenom några förändringar alls. Även om LO mot förmodan skulle få igenom sina synpunkter finns det en klar risk för ”återställare” vid en ev. borgerlig valseger.

Det är en allmänt känd erfarenhet att om alla remissinstanser är kritiska till ett utredningsförslag, även om det är från olika utgångspunkter, har förslaget en tendens att bli kvar i någon skrivbordslåda hos departementet. LO:s förkastande av utredningens förslag kan därför hjälpa Svenskt Näringsliv att få hela utredningen underkänd, trots att LO begär förbättringar. Man bör också väga in de mycket starka politiska motkrafterna från kommuner och landsting.

Det bästa kan som här bli det godas fiende. Utredningens förslag, om det också blir lag, är ett mycket stort steg framåt när det gäller att stoppa kommunal och statlig lönedumpning.

Därför, se till att utredningens förslag blir lag och som dessutom börjar gälla redan den 18 april 2015. Bättre en fungerande lag än orealistiska framtidsdrömmar.

Kurt Junesjö, Arbetsrättsexpert, tidigare förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd

Om utredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Förbud mot offentlig lönedumpning?
En utredning som tillsatts i anledning av nya upphandlingsbestämmelser från EU, Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) kan kanske sätt stopp för offentligfinansierad lönedumpning,

Offentligfinansierad lönedumpning
Stat, kommun och landsting finansierar i dag en omfattande lönedumpning mot lågavlönade arbetare vid offentlig upphandling. På köpet göder den en stor svart marknad.  Och det är inte småpengar det rör sig om, offentlig upphandling omsätter ungefär 600 miljarder kronor dvs. nästan en sjättedel av Sveriges BNP.

Lönedumpning genom offentlig upphandling har stor omfattning men är inget nytt. Den startade genom en ny EG-anpassad upphandlingslag 1994. Dessförinnan hade det vid nästan all offentlig upphandling varit ett krav att leverantörer av arbete hade kollektivavtal, men det förbjöd svenska förvaltningsdomstolar med stöd av den nya lagen och EG-rätten.

Frågan är hur det har kunnat gå så illa, från kollektivavtal som krav, till offentligt finansierad lönedumpning. Det är fyra samverkande faktorer:

  1. EU:s stenhårda konkurrenslagstiftning, varav upphandlingen är en viktig del, som till varje pris, även lönedumpning, ska främja den fria rörligheten av varor, tjänster och kapital.
  2. En reaktionär EU-domstol, som genom sina domar (bl.a. Laval- eller Vaxholmsdomen som den också kallas) i praktiken har utfärdat förbud mot att med stridsåtgärder försvara justa kollektivavtal med de migrerande företagen.
  3. Kommunalpolitiker och statliga myndigheter som alltid tror att lägsta pris vid upphandling av tjänster är bästa valet, utan hänsyn till sociala villkor och kvalitet.
  4. Reaktionära upphandlingsjurister som genom sina tolkningar av lagstiftningen hittills har förhindrat att de upphandlare som velat det ska kunna ställa sociala krav som skyddar den anlitade arbetskraften. (I princip är det endast Malmö och Stockholm av alla Sveriges kommuner som i dag kräver relevanta sociala villkor jämställda med kollektivavtal vid offentlig upphandling. Den politiska färgen tycks här sakna betydelse. Socialdemokrater verkar lika pigga på lönedumpning som borgare.)

Gör utredningen slut på problemen?
Om förslagen i utredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal även blir lag undanröjs effektivt merparten av dessa hinder:

Utredningen föreslår bl.a.

  1. Att vid leverans av tjänster med branscher som är kända för svart verksamhet ska upphandlaren begära att de anställda lägst erhåller villkor enligt huvuddelen av förmånerna i tillämpligt svenskt kollektivavtal (”den hårda kärnan” enligt Utstationeringslagen, alltså de villkor som gäller för arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige, anställda på företag från annat EU-land).
  2. Att beställaren mot svenska företag ska kunna kräva att de betalar i princip alla villkor i tillämpligt branschavtal som gäller i hela Sverige, i princip en diskriminering mot svenska företag jämfört med företag som kommer från andra EU-länder eftersom det där det endast är tillåtet att kräva ”den hårda kärnan” .
  3. Huvudentreprenören ansvarar för att alla underleverantörer i fall enligt punkt 1 ovan betalar lägst lön enligt ”hårda kärnan”, alltså ett huvudentreprenöransvar vid upphandling mot skumma branscher.
  4. En rättighet för upphandlaren att ställa krav på kollektivatlasenliga villkor och huvudentreprenöransvar även utanför branscher som är kända för svart verksamhet.
  5. Tyvärr också ett förslag att en statlig myndighet ska bestämma vilka branscher som ska anses kända för svart verksamhet och vilka kollektivavtalsvillkor som då ska tillämpas. LO är i sitt remissvar på goda grunder mycket kritisk mot denna del av förslaget.

Alla dessa förändringar när det gäller villkoren för offentligt upphandlade arbetstagare ska vara genomförda redan den 18 april 2015, eftersom det är senast vid denna tidpunkt som EU:s nya upphandlingsdirektiv ska vara genomförda i svensk lag.