Foto: Fredrik Persson


Foto: Fredrik Persson

ARBETET DEBATT. Vi glädjs åt signalerna från näringsministern kring nyindustrialiseringen. Han ser det värdeskapande som den kunskapsintensiva sektorn bidrar med och inkluderar dem i strategin. Det lovar gott för framtiden och vi deltar gärna i diskussionen om hur strategin ska förbättras ytterligare, skriver Magnus Höij, VD för Svenska Teknik&Designföretagen.

Näringsminister Mikael Damberg skriver på arbetet.se (13 november) att Sverige måste våga prioritera industrin. Analysen är i flera delar insiktsfull men nyindustrialiseringen pågår redan – i tjänstesektorn. Men låt oss börja från början och fundera på ordvalet: vad står orden ”svensk industri” för? Damberg inkluderar såväl tillverkningsföretag som företag som är leverantörer av tjänster till tillverkningsföretagen. Det är glädjande att näringsministern ser och inkluderar värdet av de tjänster som de kunskapsintensiva företagen levererar och står för.

Att den tillverkande industrin historiskt sett varit en motor i svensk ekonomi, sysselsatt många och gjort Sverige till en framgångsrik exportnation är oomtvistat. Detta har bidragit till att skapa välstånd och välfärd i Sverige.

Magnus Höij. Foto: Almega

Magnus Höij. Foto: Almega

Över tid har antalet jobb i svensk tillverkningsindustri minskat, samtidigt som antalet jobb ökat inom tjänstesektorn. Detta gäller inte minst för de kunskapsintensiva företagen. Vid senaste finanskrisen blev utvecklingen tydlig, tillverkningsindustrin hade svårt att öka antalet direktanställda. Samtidigt ökade antalet indirekt anställda hos leverantörer med 25 000 personer under 2009 och 2011. Tjänsteproduktionen stod för 70 procent av dessa jobb.

Utvecklingen illustrerar väl den förändring av näringslivet som vi är mitt uppe i. Fokus håller på att flyttas från den enskilda produkten till det tjänsteinnehåll som produkten kan erbjuda. Produkten är inte längre kärnan i värdeskapandet utan det är de tjänster som uppfyller det behov som individen eller samhället har. Samspelet mellan tjänstesektorn och den tillverkande industrin på en jämställd nivå är avgörande för att åstadkomma värdeskapande och innovationer.

De kunskapsintensiva företagen blir därför allt viktigare för både svensk industri och för Sverige som land. Tjänstesektorn är avgörande för den svenska industrins framtid och utveckling. Att skapa goda förutsättningar för de kunskapsintensiva företagen är att satsa på svensk industri.

Damberg pekar på de utmaningar som digitaliseringen innebär för industrin. För oss handlar det inte bara om effektivisering. Digitaliseringen handlar lika mycket om tjänster och tjänsteinnovation. Men inte minst är digitaliseringen något som skapar nya produkter och tjänster.

Mikael Damberg ser dessutom en utmaning i att förse näringslivet med kompetens. Det är en viktig observation. Utöver att Sverige måste ha forskning och utbildning i världsklass, så behöver detta kompletteras med generösare regler för expertskatten. Sverige måste vara ett attraktivt land att arbeta i. På samma sätt behöver kompetensinvandringen förbättras. Idag tar det alldeles för lång tid att rekrytera kompetens från utlandet. Rekryteringsbehovet i vår sektor är stort.

Innovationsförmågan behöver också förbättras. Ett sätt att göra detta är att se över finansieringsmodellerna för exempelvis Vinnovas utlysningar, så att de blir mer attraktiva för teknik- och industrikonsultföretagen att delta i och bättre kunna bidra till forskningen.

Listan på åtgärder kan göras än längre. Men det viktigaste är att insikten och intresset finns. Därför gläds vi åt signalerna från näringsministern. Han ser det värdeskapande som den kunskapsintensiva sektorn bidrar med och inkluderar dem i strategin. Det lovar gott för framtiden. Vi deltar gärna i diskussionen om hur strategin ska förbättras ytterligare.

Magnus Höij VD, Svenska Teknik&Designföretagen

LÄS OCKSÅ:

Debatt: Mikael Damberg (S) ”Nyindustrialisera Sverige”

Debatt: Företagarna ”Industristrategin saknar åtgärdsförslag”