Arbetet Debatt. På arbetet.se skriver näringsminister Mikael Damberg om regeringens så kallade Nyindustrialiseringsstrategi, som syftar till att Sverige behöver återindustrialiseras. Han har identifierat utmaningarna som svensk industri står inför, en problembeskrivning som Företagarna till stor del delar. Men tyvärr är det bara utmaningar som Damberg presenterar, inga förslag eller idéer om hur dessa utmaningar ska mötas. Inte blir det bättre av att regeringens politik på många områden tycks dra i motsatt riktning.

Företagarna menar att regeringen, med den lovvärda ambitionen att stödja svensk industri, måste börja med att se över sin egen politik. Många av de förslag som kommer att röstas igenom i budgeten i december, försvårar för företagen att möta den utveckling och de problem som Damberg identifierar för industrin. Exempelvis gör höjda skatter på arbete det svårare för svenska företag att erbjuda konkurrenskraftiga löner och attrahera global kompetens.

Höjda skatter på energi är också något som slår mot den svenska industrin. Att Sverige tappar konkurrenskraft i förhållande till våra konkurrentländer beror därför både på en avsaknad av åtgärder och på att vissa av de åtgärder som faktiskt vidtas är direkt konkurrenshämmande.

Det är bra att regeringen vill stärka Sveriges konkurrenskraft, det behövs. Men en ordentlig och verkningsfull strategi för detta måste både inkludera mindre och växande företag, mer konsument- och hushållsnära tjänster, samt grundläggande företagsfrågor som skatter och arbetsgivarkostnader.

En strategi måste föreslå konkreta åtgärdsområden snarare än att bara identifiera problem och beskriva vad andra länder gjort. Regeringen måste bidra till att de allmänna grundförutsättningarna i företagsklimatet är så bra som möjligt, istället för specifika åtgärder, med subventioner för vissa och extra pålagor för andra. Bara då får hela industrin, både små och stora företag, de bästa förutsättningarna för omställning mot ny konkurrenskraftig teknologi och hållbar tillväxt.

Daniel Wiberg, Chefsekonom Företagarna

Läs debattinlägget av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) här.