Den illegala lastbilstrafiken ökar, men polisen klarar inte kontrollen. Inga nya resurser tillförs verksamheten som tappat en fjärdedel av sina specialister.
­–Vi måste blir effektivare och få mer pang för pengarna, säger polisens utredare Lena Tysk, men Transport är skeptiskt till förslagen.

I en ny översyn föreslås en omläggning av den femåriga utbildning som poliser av tunga fordon måste genomgå. I brist på personal behöver hjälpmedlen bli mycket bättre. Effektivare underrättelser och EU-samarbetet samt bättre sållningsverktyg, ska leda till att rätt bilar kontrolleras när den tunga trafiken ökar på våra vägar, enligt utredningen.

Polisen öppnar också för att i större utsträckning köpa in tjänster med den kompetens som man saknar.
– Vi måste vrida och vända på varenda sten för att få verksamheten effektivare. Jag tror inte på att vi får mer resurser till trafikpolisen, säger Lena Tysk, chef för utvecklingscentrum i polisens mittregion och den som lett utredningen.

I en första kommentar från Transport, innan utredningen är analyserad, ställer sig förbundet skeptiskt till om åtgärderna räcker. Det svåraste är kanske att kontrollera cabotage, som är inrikes transporter med internationella fordon. Under en vecka får fordonen ta tre laster och köra kors och tvärs på vägen ut ur landet.
–Nästan hälften av all sådan trafik är inte förenlig med lagstiftningen, säger Markus Pettersson, förbundssekreterare i Transport
–Att kontrollera om fordonet är för tungt lastat eller om färdskrivaren är manipulerad och föraren inte följt kör- och viloreglerna är fullt möjligt. Men att kontrollera cabotage genom att granska hur transporten rört sig under en veckas tid är nästan omöjligt om det inte finns elektronisk dokumentation av körsträckan, fortsätter han.

Markus Pettersson lyfter fram förbundets krav på en vägslitageavgift. En sådan skulle innebära att lastbilar utrustades med gps och blev elektroniskt övervakade. Om polisen fick tillgång till dessa uppgifter om körsträckor skulle illegalt cabotage lättare kunna avslöjas.
I brist på personal med rätt kompetens är detta det effektiva verktyg som polisen behöver, enligt Transport.

Inom kort ska den högsta ledningen i polisen fatta beslut om förslagen i ”Slutrapport översyn av polisens trafikverksamhet”.
Rapporten ger en dyster bild av utvecklingen. På fem år har över 100 poliser med kompetens att kontrollera tunga fordon och utländska förare slutat. Bland de kvarvarande är åldern hög. Omkring 40 procent är 55 år eller äldre och har gått i pension om tio år.

Även de civila fordonsspecialister som finns anställda inom polisen har minskat och är idag knappt 70 stycken.

Dessutom krymper verksamheten på vägarna. Kontroller av kör- och vilotider har minskat med 200 000 på fem år och är nu 600 000 om året. Flygande inspektioner har halverats och är 20 000, medan kontrollerna av farligt gods ligger kvar på 8 000 om året.
Utbildningssystemet av tunga kontrollanter är dessutom föråldrat, liksom deras utrustning och fordonspark.
Utredarna konstaterar att det saknas en långsiktig strategi och plan för hur rätt kompetens ska kunna upprätthållas hos polisen. Och internutbildningen är lång.

Lena Tysk vill bryta upp den långa utbildningen i kortare  block. Hon föreslår också att polisen ska kunna ha specialister på olika nivåer. Genom att till exempel låta intresserade enbart läsa den korta kursen i taxikontroll kan man snabbt få specialister på detta område som kan avlasta den fult utbildade gruppen.
–En lösning kan också vara att köpa in kompetens som polisen behöver. Vi skulle kunna samarbeta med besiktningsstationer, säger Lena Tysk.

Utredningen vill också ha ett bättre underrättelsearbete, mer samarbete inom EU och kunna göra ett vassare urval av bilar som ska kontrolleras.
–Ju fler som kör på vägarna desto bättre måste vi kunna sålla ut de som vi ska kontrollera. Vi behöver ha riktigt bra sållningsinstrument. Nu är det ont om tid. Många går i pension de närmaste åren, säger Lena Tysk.