I somras sökte Bosse Hedin, huvudperson i härvan om de 14 miljoner kronor som försvunnit ur klubben Seko Väg och Ban 221, i efterhand strandskyddsdispens och bygglov för brygga, grillkåta, badtunna och en hårdgjord yta på fastigheten Vikarudden. Bosse Hedin äger Vikarudden, men hyr ut den till Väg och Ban 221:s Fritidsförening. Tillstånden söktes efter att det avslöjats i lokaltidningen Ljusdalsposten att allt byggts utan bygglov.
Strandskyddsdispensen godkänns nu av kommunen, eftersom man funnit att man på tomten ifråga använt stranden sedan långt tidigare.
– När vi har undersökt de ekonomiska kartorna från 1957 så syns det att fastigheten har sträckt sig ända ner till vattnet redan då. Det var innan strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft, vilket gör att vi drar slutsatsen att marken har varit i anspråkstagen så pass länge, säger Simon Rosell till Ljusdalsposten.
Kommunen polisanmälde först byggena, men åklagaren har lagt ned förundersökningen med motiveringen att det inte var så oaktsamt att det var straffbart att bygga på tomten.
Även de i efterhand sökta byggloven kan komma att beviljas, men i så fall sannolikt med kravet att byggnaderna flyttas så att allmänhetens tillgång till strandlinjen beaktas.
Strandskyddsärendet går nu enligt gängse ordning vidare till länsstyrelsen, som har sista ordet. Tre veckor har länsstyrelsen på sig att besluta om en eventuell överprövning.