ARBETET DEBATT: Det är naturligt att olika frågor ger olika svar. Att fråga om lönsamhet i det förflutna och att fråga om förväntad lönsamhet i framtiden är inte samma sak. Det går inte heller att jämföra frågor om den enskilde handlarens framtid med frågor om hela branschens framtid, skriver Svensk Handel i ett genmäle till Handels.

 

Handels konstaterar att Handelsbarometern och Konjunkturbarometern, som båda mäter handelns utveckling, visar på olika resultat. Det är helt rätt. Det är två olika undersökningar, den ena genomförd av HUI Research och den andra av Konjunkturinstitutet, och det går i dessa olika mätningar att hitta resultat som skiljer sig åt men också resultat där mätningarna följer varandra.

Handels konstaterar att Handelsbarometerns värden ligger under de för Konjunkturbarometern. Några faktorer som kan förklara att undersökningarna skiljer sig åt är:

• Handelsbarometern fokuserar, till skillnad från Konjunkturbarometern, enbart på framtida förväntningar. Handelsbarometern mäter hur handlarna tror att lönsamheten kommer att utvecklas, medan Konjunkturbarometern mäter hur lönsamheten varit. Med den snabbt tilltagande konkurrens som handelns företag upplever, med sjunkande lönsamhet som följd, är det naturligt att handlarna ser mer negativt på framtiden än det som varit.

• Konjunkturbarometern utesluter livsmedelsbutiker med mindre än 50 anställda medan Handelsbarometern även inkluderar småföretag. Eftersom små företag har en svagare lönsamhet enligt SCB är det naturligt att detta drar ner nivån för Handelsbarometern.

• Konjunkturbarometern inkluderar försäljningsutvecklingen för såväl bilar som drivmedel. Det gör inte Handelsbarometern. Bilförsäljningen har utvecklats rekordstarkt under det senaste året.

• Konjunkturbarometern mäter vad den enskilda handlaren tror om sitt företags utveckling medan Handelsbarometern även väger in hur handlaren ser på branschens utveckling i helhet. De senaste åren har handlarna bedömt att branschen kommer att utvecklas svagare än det egna företaget, vilket innebär ett mer negativt resultat för Handelsbarometern. Detta kan förklaras av att det ligger i entreprenörens natur att vara mer optimistisk när det gäller den egna verksamheten. Utan tro på den kan företagets verksamhet lika gärna läggas ned.

Dessa faktorer kan bidra till att förklara varför Konjunkturbarometerns värden ligger högre än de för Handelsbarometern. Men vi kan också se att utvecklingen i stort följer varandra.

Jämför vi utvecklingen mellan Handelsbarometerns samlade nettotal för handelns utveckling med Konjunkturbarometerns, den så kallade Barometerindikatorn för handeln, ser vi att de båda kurvorna befinner sig på olika nivåer men med en relativt likartad utveckling.

Svensk Handel vill se en avtalsrörelse som tar sin utgångspunkt i branschens verkliga förutsättningar. För att göra det på ett korrekt sätt anser Svensk Handel att företagens lönsamhetsutveckling förtjänar ett större fokus och att vi alla tar del av hela kartbilden.

 

Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel