ARBETET DEBATT: Södra BB har en förlossningsvård som är bra för både personal och föderskor, skriver Per Insulander i ett svar på Arbetets politiska redaktör Martin Klepkes kritik mot Södra BB i Stockholm.

I en förbluffande ledare den 1/9 i LO tidningen Arbetet kräver Martin Klepke att Södra BB på Södersjukhuset i Stockholm ska stängas eftersom inte alla kan få ta del av den fantastiska verksamheten som enheten bedriver. Min bakgrund är bl.a. att jag arbetat som ombudsman med ansvar för arbetsmiljö och jämställdhet på SEKO:s förhandlingsavdelning och det är mot den bakgrunden som jag häpnar över Klepkes slutsatser och direkt reaktionära krav.

Under en stor del av främst 80 – 90 talet kämpade facken, inte minst industriförbunden och kommunal, för att höja arbetets status och värde genom kompetensutveckling och organisatoriska förändringar med större ansvar och utvecklingsmöjligheter för individen. Det löpande bandets princip med få och upprepade moment försvann i stor utsträckning, på Volvo och Scania blev arbetarna bilbyggare, arbetsmiljön förbättrades, kompetensen höjdes och bilarna blev bättre. Inom vården däremot släpade utvecklingen efter, de hierarkiska systemen var där fortfarande starka men genom samverkanssystemet hoppades man att förändringstrycket skulle öka.

En sådan förändring var skapandet av Södra BB, en avdelning där den födande kvinnan sätts i centrum, alternativa metoder i förlossning och vård uppmuntras, anhörigas delaktighet är självklar och relationen/tryggheten mellan personalen och den födande ges hög prioritet. För barnmorskorna innebär det en sammanhängande kedja av mödravård, förlossning och BB verksamhet. I de utvärderingar som gjorts har de flesta mål uppnåtts, även de ekonomiska. Södra BB har mindre personal än övrig förlossning, mindre kemisk smärtlindring och kortare vårdtider trots större andel förstföderskor. Dessutom är såväl patienter som personal jämförelsevis nöjdare.  För att bedriva denna verksamhet sattes vissa villkor, bl.a. att man inte skulle få ta emot mödrar med förhöjd risk för komplikationer dit bl.a. missbrukare hör. Men de helt vanliga är och har alltid varit välkomna.

Att protesterna blev starka i somras berodde på att redan före semesterperioden genomfördes förändringar som begränsade Södra BB:s kapacitet till förmån för den vanliga förlossningen. När sedan ledningen under en vecka utan samverkan eller förhandling omvandlade Södra BB till en vikariepool för förlossningen reagerade personalen självklart. När Klepke sedan gör en djupdykning i de socioekonomiska förhållandena och kommer fram till att Södra BB bör stängas eftersom inte Botkyrkaborna föder där utan Nackabor och rika Södermalmare, så blir han direkt pinsam. Ser man till kartan så förstår man bättre. Fast jag vet inte om det är en nackdel att södermalmsborna är rikare idag än för 30 år sedan.

Slutligen är det svårt att värja sig för tanken att en del av hans uppfattning har med en viss brist i genusinsikt att göra; Jag tvivlar på att Klepke skulle kräva en återgång till det traditionella löpande bandet på Volvo och Scania för att göra bilarna billigare så de blev tillgängliga även för fattigare delen av befolkningen. Skulle dessutom män vara den födande parten är jag helt säker på att hans ledare aldrig hade publicerats alternativt blivit hans sista på den tidningen.

Per Insulander, Trosa

 

Martin Klepke svarar:

De socioekonomiska murarna på Södra BB är tydliga

Först några ord om vad min artikel inte handlar om: Per Insulander försöker pådyvla mig uppfattningen: ”om inte alla får något som är bra ska ingen få det”.

Det tycker jag inte och det skriver jag inte.

Därefter nämner Per Insulander LO:s kamp för ”Det goda arbetet” som startade inom dåvarande Metall och spred sig till övriga fackförbund. Den kampen har jag skrivit om ett antal gånger, dock inte i den här artikeln.

Vad den här artikeln handlar om är att en bra förlossningsvård för komplikationsfria graviditeter aldrig spreds utan förvandlades till en enklav för socioekonomisk starka kvinnor.

Belägg för detta finns, som jag redovisar, i ett tidigare svar i granskningen Genomlysning av Stockholms Läns förlossningsenheter, 2014.

Där framgår att genomsnittsinkomsten är närmare 20 procent högre för dem som föder på Södra BB än på Södertälje sjukhus och andelen biståndsmottagare är omkring en tredjedel så hög.

Det handlar inte heller om hur kartan ser ut. Södra BB är inhyst på Södersjukhuset. Södersjukhusets övriga förlossningsavdelningar tar emot 30 % av alla föderskor som är skrivna i Stockholms kommun.

Av dem som föder på våningsplanet intill, på Södra BB, är däremot 70 % skrivna i det socioekonomiskt starka Stockholms kommun.

Olika socioekonomisk status på olika våningsplan, alltså, något som strider mot lagens mening att vård ska ges efter behov och inte utifrån socioekonomisk status.

Så slänger Per Insulander in lite könsmaktsordning på slutet och försöker påskina att jag tycker som jag tycker eftersom jag är man och inte själv kan föda barn.

Jag tvivlar på att jag skulle tycka saken var bättre om jag var kvinna.

Faktum är att jag skulle varit ännu mer upprörd.