Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Marcus Ericsson

Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Marcus Ericsson

Slavlika förhållandena inom transportbranschen måste upphöra. Om de åtgärder som regeringen har aviserat inte räcker till är vi beredda att gå vidare med ett utökat beställaransvar, skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) och Leif Pettersson (S) i riksdagens trafikutskott på Arbetet Debatt.

 

I dag är det Yrkesförarens dag. Det vill vi uppmärksamma då alla verksamma i den här branschen har oerhört viktiga jobb som bidrar till att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft på en global marknad. Yrkestrafiken sysselsätter väldigt många människor. Under ett besök på Örebro Truckstop nyligen sa någon till och med att yrkestrafiken är den bransch som sysselsätter flest människor i världen. Vi har inte faktagranskat den uppgiften, men kan konstatera att det är en bransch som berör och påverkar ett mycket stort antal människor. Inte minst är den viktig för oss, i våra roller som transportpolitiker och infrastrukturminister.

Regeringen har satt upp ett antal mål som på olika sätt berör transportområdet. Det handlar bland annat om lägst arbetslöshet i EU 2020 och om ambitiösa miljö- och klimatmål. För att nå dit är effektiva och hållbara transporter en förutsättning.  Det är mot den bakgrunden som regeringen fattat beslut om 64 ton som ny maxvikt på lastbilar. Därtill har vi gett Trafikverket i uppdrag att utreda en höjning till 74 ton. Samtidigt utreder myndigheten även möjligheten att köra längre och tyngre tåg. Det eftersom transportsystemet ska ses som en helhet. Transportslagen måste komplettera varandra och gemensamt bidra till ökad hållbarhet.

Ytterligare ett prioriterat område är schysta villkor i arbetslivet. Här vet vi att behoven av förbättring är stora inom yrkestrafiken. Dagens situation där lastbilsförare utnyttjas under slavlika förhållanden, och där både taxiverksamheten och åkerinäringen i allt för stor utsträckning drabbas av osund konkurrens, är ohållbar. Vi har redan tagit flera steg för att stärka regelefterlevnaden i branschen. Bland annat har regeringen fattat beslut om att polis och tull ska kunna hindra ett fordon i 24 timmar, när man misstänker att regler bryts. Därtill har vi infört en sanktionsavgift på 40 000 kronor för brott mot cabotagereglerna. På taxiområdet har regeringen tillsatt en utredning som ska titta på hur reglerna för taxiverksamhet och samåkning kan skärpas. Utredare Amy Rader Olsson har precis startat sitt arbete, och ska redovisa detta senast 1 juli 2016.

Vi arbetar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling av hela transportbranschen. Om de åtgärder vi vidtagit inte visar sig räcka, är vi beredda att ta ytterligare steg. Bland annat kan det vara intressant att titta på beställaransvaret inom åkerinäringen. För ska miljö- och klimatmål uppnås och arbetsmiljön förbättras måste vi alla ta vårt ansvar. Vi ser positivt på de initiativ som tagits av Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetareförbundet för att göra en form av rättvisemärkning av lastbilstransporter. Det gör det lättare för transportköpare att välja bättre lastbilstransporter. Det ger också fördelar både för miljön, trafiksäkerheten och för förarnas arbetsmiljö. Samtidigt kan produktiviteten och kunskapsinnehållet i branschens tjänster öka.

Yrketrafiken bidrar, och kan genom intensifierat arbete för sund konkurrens, hållbara transporter och schysta villkor bidra än mer, till regeringens arbete för att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och till att nå miljömålen. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med er i branschen kring hur vi tillsammans kan ta oss framåt.

Stort tack för det viktiga jobb ni utför.

Anna Johansson (S)

infrastrukturminister

Leif Pettersson (S)
riksdagsledamot trafikutskottet