Det var omtanke om Industriavtalet som satte stopp för förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om turordning och kompetensutveckling. Farhågan var att splittringen mellan akademikerförbunden och Unionen skulle spräcka samarbetet inom Industriavtalets ram.

Det var industriarbetsgivarnas företrädare som drev på för att avbryta förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv, erfar Arbetet.

Företrädare för de andra arbetsgivarorganisationerna hade förståelse för deras argument och gav sitt stöd till att avsluta diskussionerna med tjänstemännen i PTK.

Det var förra torsdagen som Svenskt Näringsliv meddelande att man avslutat förhandlingarna med PTK. Från PTK:s sida beklagade man detta och förklarade att man gärna fortsatt försöken att komma överens om nya regler för turordning och omställning.

Arbetet har i flera artiklar berättat om motsättningarna i PTK-leden. Akademikerförbunden har sagt tvärt nej till arbetsgivarnas förslag till nya regler medan Unionen och en majoritet inom PTK varit villiga att förhandla med arbetsgivarnas förslag som utgångspunkt.

Svenskt Näringsliv presenterade sitt förslag vid midsommar och det innebär att 0,3 procent av lönesumman ska avsättas till en kompetensstiftelse och i gengäld ska arbetsgivarna bestämma över utformningen av turordningskretsarna, kompetensen ska ligga till grund för vem som ska sägas upp vid arbetsbrist, arbetsgivarna får bestämma vad som är rätt kompetens och en ny skiljenämnd inrättas för att besluta i tvister om turordningen vid uppsägning mellan fack och arbetsgivare.

Även på arbetsgivarsidan har det funnits en oenighet. Teknikföretagen vill ändra las i grunden för att kunna säga upp och anställa samtidigt. För att uppnå det vill Teknikföretagen diskutera personliga skäl och saklig grund för uppsägning.

Svenskt Näringsliv hävdar att deras motiv för att avbryta förhandlingarna var oenigheten inom PTK. Det är dock inte hela sanningen och det är svårt att tänka sig att arbetsgivarna så starkt skulle värna den fackliga enigheten.

– Vi skulle nog ha kunnat leva med ett sprucket PTK, säger en företrädare för arbetsgivarna.

Däremot upplevdes det som mycket allvarligare att tjänstemännens splittring i nästa led skulle kunna bli ett hot mot Industriavtalet.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker att det är ett begripligt och troligt skäl att avsluta förhandlingarna, eftersom Industriavtalet är så viktigt på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är han undrande inför att samma omtanke om Industriavtalet inte fanns på PTK-sidan.

– I allmänhet är det ett bekymmer att fack och arbetsgivare inte lyckas reformera den svenska modellen. Vi har misslyckats flera gånger. För att förvalta modellen på ett bra sätt måste vi utveckla den annars kommer den att erodera sönder inifrån, säger Torbjörn Johansson.