Inrätta en arbetsskadesjukpenning på 100 procent av lönen vid sidan av sjukpenningen. Det kräver LO med målet att förbättra villkoren för alla tusentals arbetsskadade. Allt färre av dem får skadan godkänd och erhåller livränta för sin inkomstförlust.

– Arbetsskadeförsäkringen är lite bortglömd, konstaterar Renée Andersson, utredare LO med ansvar för försäkringar.

Allt färre arbetsskadade får idag livränta. Antalet har halverats på tio år och antalet som söker ersättning har minskat med 90 procent.

Nu kommer LO med en radikal lösning för att de som drabbas av arbetsskador ska få sin sak prövad. Inför en arbetsskadesjukpenning på 100 procent av tidigare lön. Låt Försäkringskassan utreda om det rör sig om en arbetsskada efter 90 eller 180 dagars sjukskrivning.

Förslaget finns i LO:s omfattande remissvar på socialförsäkringsutredningens 1000-sidiga arbete.

– Tanken är att Försäkringskassan mycket tidigare i processen ska bedöma om det rör sig om en arbetsskada eller inte för att kunna betala ut rätt ersättning, säger Renée Andersson.

– Framför allt skulle de gynnas som drabbas av arbetssjukdomar. Det är ofta om kvinnor, även om män också är utsatta för dem.

Arbetsskadade får idag vänta många år innan Försäkringskassan gör en bedömning och beslutar om eventuell livränta. Ingen ordentlig prövning sker förrän det är dags att utreda sjukersättning (tidigare kallat förtidspension) och då kan det ha gått upp till fem år.

– Risken är att det hinner hända andra saker under den här perioden. Då kan det vara svårt att veta om skadan beror på senare händelser eller på arbetet.

LO har inte räknat på kostnaden för reformen, men den behöver inte springa iväg. En alternativ modell till 100 procent arbetsskadesjukpenning skulle kunna vara en 80-procentig ersättning precis som från dagens sjukpenningen, men med en 20-procentig komplettering från TFA (Tilläggsförsäkring för arbetsskada).

– Jag har en förhoppning att socialförsäkringsutredningen kan leda till konkreta förändringar. Utredningen andas politisk enighet om bristerna i arbetsskadeförsäkringen, säger Renée Andersson och tillägger att LO flera gånger tagit upp frågan i överläggningar med partiet.

För LO är det också viktigt ett arbetsmedicinskt råd inrättas, precis som utredningen föreslår. En viktig uppgift för rådet är att bevaka ny forskning och snabbt föra ut ny kunskap till dem som ska bedöma de enskilda fallen.

Under många år var bedömningarna av arbetsskador alltför restriktiv. Detta gällde framför allt muskuloskeletala sjukdomar, som drabbar långt fler kvinnor än män.

– Det är inte rimligt att den enskilde handläggaren på Försäkringskassan själv ska hålla reda på de senaste forskningsrönen. Jag ser ett jättebehov av detta råd.