Satsa offensivt och öka de statliga investeringarna. Det är budskapet från flera av experterna i Arbetets ekonompanel till regeringen inför höstens budget.

Utan ytterligare åtgärder är svenska staten på väg mot en ny bottennivå för investeringarna, samtidigt som räntan ligger rekordlågt.

I helgen drar budgetförhandlingarna i gång på allvar när ministrarna samlas för den årliga regeringssammankomsten på Harpsund. Innan budgetcirkusen tar full fart har Arbetet frågat en rad fackliga ekonomer om deras syn på det ekonomiska läget och vilken finanspolitik som situationen kräver.

Svaren skiljer sig från talet om fullt finansierade reformer och krona-för-krona som politiska företrädare från båda blocken håller fast vid. Flertalet förespråkar i stället ofinansierade satsningar för att få ytterligare fart på en svensk ekonomi, som på senare tid redovisat den högst ovanliga kombinationen av förhållandevis god tillväxt, mycket låg inflation, minusräntor och ihållande hög arbetslöshet.

Framförallt är det ökade offentliga investeringar som efterlyses av ekonomerna. Statistik från statliga Konjunkturinstitutet visar också att statens investeringar för närvarande ligger på en historiskt låg nivå, sett i förhållande till ekonomins storlek. Utan nya satsningar märks inte heller någon uppgång nästa år. Investeringssvackan sammanfaller med en period med rekordlåga räntenivåer.

TCO:s chefsekonom, Göran Zettergren, beskriver situationen som ett gyllene tillfälle för offentliga investeringar. Han delar inte Finanspolitiska Rådets – regeringens expertorgan – syn att en ökning av de statliga investeringarna skulle leda till att projekt som inte är samhällsekonomiskt lönsamma förverkligas.

– Det finns alltid en sådan risk, men mitt intryck är att det finns en rad områden där saker och ting inte fungerar som det ska. Det handlar bland annat om järnvägar, vägar och bostäder. Så jag tror att det finns fullt av vettiga projekt att satsa på, säger Göran Zettergren.

Men hur många jobb leder nya bostads- och vägbyggen egentligen till? LO-ekonomen Lars Ernsäter hävdar att sysselsättningseffekterna av offentliga investeringar ibland underskattas:

– Det direkta sysselsättningsbidraget kanske inte är så stort. Men exempelvis bostadsinvesteringar har betydande indirekta effekter genom att de gör det möjligt att flytta och bo där jobben växer fram.

rantainvesteringar3415

 

Ekonompanelen

1. Hur skulle du beskriva läget för svensk ekonomi?   2. Vad bör finanspolitiken göra? Vilka satsningar är det som behövs?

”Öka tillgången på kompetens!”
lena-hagman3415
Lena Hagman, chefsekonom på Almega

1) Vi har räknat med en långsam återhämtning på exportmarknaderna. Jag ser dock ett växande problem i Sveriges ekonomi, som kommer att påverka exportens potential att växa framöver. Med den ökande efterfrågan på alltmer avancerade tjänster har flaskhalsar på arbetsmarknaden börjat synas allt tydligare. Sysselsättningstillväxten har bromsat in, eftersom tjänsteföretag har fått allt större problem att hitta den kompetens företagen söker.
2) Det mest angelägna området för att motverka en inbromsning i svensk tillväxt och sysselsättning är att fler insatser sätts in för att öka tillgången på den kompetens företagen behöver för att möta den starkare efterfrågan. Exempelvis behövs ökad kompetensinvandring, större utbildningssatsningar och kunskaper om företagens kompetensbehov.

ernsater3415
”Stimulera välfärden!”

Lars Ernsäter, LO-ekonom

1) Ekonomin tål och behöver flera år med stark tillväxt på efterfrågesidan för att läka ärren från den djupa och långvariga krisen.
2) Den måste bli mer expansiv. Det skulle gynna sysselsättningen och hjälpa till att få fart på inflationen. I första hand är det ökade investeringar och stimulanser till kommunerna och välfärden som bör sättas in. Det behövs ofinansierade satsningar på 15-20 miljarder kronor nästa år.

kristinam3415
”Mer offentliga investeringar!”

Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal

1) Läget är otroligt svårbedömt, eftersom det är en helt ny ekonomisk situation som vi befinner oss i. Jag ser flera oroande tendenser på arbetsmarknaden. Det är alltför många som inte har ett jobb, samtidigt som det finns ett väldigt behov av att anställa.
2) Det behövs mer offentliga investeringar. Läget på bostadsmarknaden är hämmande för hela ekonomin. Det saknas bostäder där de nya jobben finns och befolkningen växer, så bostadsfrågan är avgörande.

goranz3415
”Satsa nu för att bli rikare på sikt!”

Göran Zettergren, chefsekonom på TCO

1) Utvecklingen av den inhemska efterfrågan är god, vilket håller tillväxten uppe. Men vi lider fortfarande av omvärlden genom att exporten inte går så bra.
2) Vi befinner oss i ett gyllene tillfälle för att göra diverse investeringar, eftersom räntorna är så låga. Ett par år med betydande underskott för att få fart på hjulen skulle inte heller riskera trovärdigheten för de offentliga finanserna. Att satsa nu skulle inte göra oss fattigare, utan rikare på sikt.