Stoppa de europeiska enmansbolagen! manar två S-politiker. De underlättar ekonomisk brottslighet, gynnar terrorism och undergräver fackliga rättigheter.

Förslaget om europeiska enmansbolag skapar incitament för ekonomisk brottslighet som ID-kapningar, men också finansiering av terrorism. Dessutom ges oseriösa aktörer nya möjligheter att kringgå nationell arbetsrätt, kollektivavtal och skatteregler genom så kallad ”regelshopping”. Detta verkar dock inte bekymra Moderaterna.

Förslaget, som EU-kommissionen lade för ungefär ett år sedan, syftar till att göra det lättare och billigare för företag, särskilt små och medelstora, att etablera och bedriva verksamhet över gränserna. Detta är givetvis viktigt och bra – men såsom förslaget just nu är utformat gynnar det endast oseriösa aktörer.

Flera svenska myndigheter bedömer att det finns stora risker med den nya bolagsformen enmansbolag, som EU-kommissionen föreslog för ett år sedan. Både Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden menar att den skulle kunna utnyttjas som plattform för ekonomisk brottslighet. Bolagsverket menar att den skulle göra det svårare att upptäcka ID-stölder och Säkerhetspolisen anser att den skulle kunna användas för finansiering av terrorism.

Med endast 1 euro i aktiekapital ska enmansbolaget kunna registrera sitt säte i en medlemsstat, medan bolagets huvudsakliga verksamhet i själva verket utförs i en annan. Företagen tillåts genom bolagsformen att ”regelshoppa”, det vill säga registrera sig i den medlemsstat som har de lägsta arbetsvillkoren, lönerna och skatterna, samtidigt som man effektivt undviker annan reglering och beskattning i det land där man är verksam. Förslaget underlättar därmed för så kallade brevlådeföretag, vars enda syfte är att skatteoptimera och uppnå konkurrensfördelar genom att registrera sig där det är som mest billigt och bekvämt.

Registreringsprocessen reduceras till en enkel formalitet online och görs lika för alla enmansbolag oavsett var den sker. Processen är helt fri från fysisk kontakt och ger ingen garanti för att kontrollera varken identitet eller anseende hos företagets grundare. Detta öppnar för en ökning av ID-stölder, där personen vars ID använts för att registrera ett företag aldrig får reda på att hens ID använts.

Den föreslagna bolagsstrukturen utgör därmed en risk för ökning av bedrägerier och annan brottslig verksamhet, till exempel penningtvätt. Det skulle också kunna öka användandet av så kallade målvakter, personer som för en relativt liten ersättning tar på sig ansvar som den betalande parten vill undgå, till exempel genom att skrivas som verkställande direktör, styrelsemedlem eller liknande i ett företag med oärligt uppsåt. Det kan handla om företag som någon eller flera parter planerar att tömma på tillgångar, för att sedan försätta i konkurs med stora skulder. Personer, fysiska eller juridiska, skulle också kunna flytta sina ”virtuella” säten efter behag, och dölja sin identitet genom en så kallad ”rysk docka”-struktur som sträcker sig över hela Europa. Detta skulle försvåra betydligt för såväl Säkerhetspolisens som Ekobrotts- och kronofogdemyndighetens utredningar.

Moderaterna verkar dock inte bekymras av detta, utan hävdar att regeringen ”lägger ut dimridåer för att göra det svårare att starta och driva företag”. Om det är så Moderaterna väljer att se på sakkunskapen från våra expertmyndigheter, så är det inte förvånande att förra regeringen valde att lägga locket på när dessa kom med sina första utlåtanden redan för ett år sedan. Det är chockerande hur man aktivt valde att ignorera varningssignaler om ökade möjligheter att finansiera terrorism. Inte heller lyssnade den tidigare regeringen till myndigheternas varningar om att förslaget kan leda till ökade ID-stölder och skatteflykt.

Förslaget genererar även allvarliga farhågor om hållbar bolagsstyrning i allmänhet och tar inte hänsyn till för oss så grundläggande fackliga rättigheter som arbetstagarrepresentation och information. Det öppnar för oseriösa företag att kringgå arbetsrätt, kollektivavtal och skatt och spär på redan existerande problem, som social dumpning, aggressiv skatteplanering och illojal konkurrens. Om förslaget antas i sin nuvarande form, skulle det utgöra en öppen inbjudan till företag, oavsett storlek, att minimera eller kringgå sina skyldigheter under nationell lagstiftning.

Socialdemokraterna i Sveriges riksdag och i Europaparlamentet kommer därför att i EU driva på för att förslaget förkastas. Att underlätta för ekonomisk brottslighet och konkurrens med lägre löner, lägre arbetsvillkor och lägre skatt är inte vägen mot fler jobb och ökad konkurrenskraft i Europa.

 

Jytte Gutelandmariaanderssonwillnereujytteguteland

Europaparlamentariker (S), suppleant i det rättsliga utskottet

Maria Andersson Willner

riksdagsledamot (S)