När den så kallade mänskliga faktorn uppges vara orsaken till en arbetsolycka handlar det i själva verket om en dålig arbetsmiljö och tidspress, visar ny forskning vid Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Den mänskliga faktorn brukar uppges vara förklaringen till väldigt många arbetsolyckor, där man inte kunnat hitta några konkreta fel, vare sig i utrustningen, arbetsmiljön eller organisationen. Då blir ofta slutsatsen att olyckan måste ha orsakats av ett eller flera mänskliga misstag, den så kallade mänskliga faktorn.

I Finland inträffar uppemot 125 000 arbetsolyckor årligen. Minst åtta olyckor av tio förklaras med den oundvikliga mänskliga faktorn, enligt Arbetshälsoinstitutet. Men en stor enkätundersökning och intervjuer som institutet gjort med många arbetare inom service, lager och produktion visar att det som uppges vara den mänskliga faktorn i själva verket är en dålig arbetsmiljö. En arbetsmiljö där det är vanligt med tidspress och överbelastning, samt dålig kommunikation och bristande varningssystem.

– De arbetare som har besvarat forskningsenkäten uppger att de viktigaste orsakerna till arbetsolyckorna var förhållandena i arbetsmiljön, alltför hög arbetsbelastning samt störningar och avbrott i arbetet. Alltså samma faktorer som låg bakom förekomsten av den mänskliga faktorn, säger forskaren Pia Perttula.

Forskningsprojektet ”Smidigare arbete – färre misstag” har gett ny kunskap om den så kallade mänskliga faktorn och att arbetsplatserna har möjlighet att påverka den, berättar Pia Perttula. Bland annat genom att minska tidspressen och belastningen samt förbättra kommunikationen.

För att minska förekomsten av mänskliga misstag bör man anpassa arbetet och arbetsmiljön till människans förutsättningar. Det är viktigt att identifiera de bakomliggande orsakerna till mänskliga misstag, så att man kan åtgärda rätt saker, understryker Pia Perttula.