loneskillnader

 

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskar. I viss utsträckning sker det till priset av försämringar i kollektivavtalen.

Medlingsinstitutets årliga rapport Löneskillnader mellan män och kvinnor berättar om utvecklingen.  I deras statistik är alla löner omräknade till heltidslöner. Skillnader i inkomst till följd av deltidsarbete syns därför inte.

Sedan 2005 har kvinnornas löner närmat sig männens med 3,1 procentenheter och kvinnor har i genomsnitt 13,2 procent lägre lön än männen. Den största minskningen har skett på statens område, medan arbetarkvinnor i privat sektor närmat sig männen i betydligt lägre omfattning.

– Man kan ju hoppas att det är en medveten politik som slår igenom, säger Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

De minsta skillnaderna finns bland statligt och kommunalt anställda medan de största finns bland tjänstemän i privat sektor och bland landstingsanställda.

Claes Stråth säger att en stor del av förklaringen är att arbetsmarknaden blivit mindre segregerad: Fler kvinnor jobbar i manligt dominerade yrken och tvärtom.

En annan delförklaring är enligt generaldirektören att flera kvinnodominerade branscher fått större lönepåslag än industrimärket – Kommunal, Handels och Hotell- och restaurangfacket. I gengäld har de betalt med försämringar i avtalet som längre avtalsperioder, små ökningar av lägstalönerna och förändrade arbetstidsregler. I sin rapport skriver Medlingsinstitutet att detta gör att arbetsgivarnas arbetskraftskostnad inte ökat mer än för andra arbetsgivare eftersom man gjort ”besparingar” i avtalen.

En del av löneskillnaderna mellan män och kvinnor anses vara möjliga att förklara. Statistikerna kompenserar för att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika branscher, har olika utbildningsnivå, ålder och arbetstid. Resultatet blir en ”oförklarad” löneskillnad på 5,0 procent, som ska jämföras med 13,2 procent.

Inom LO är jämförelser mellan lönerna i kvinnodominerade branscher och mansdominerade en stor diskussion. Den fångas inte alls i Medlingsinstitutets statistik.

– Det är inte vår uppgift att värdera och jämföra löner i olika branscher. Det får parterna göra, säger Claes Stråth.

Claes Stråth. Foto: Henrik Montgomery

Claes Stråth. Foto: Henrik Montgomery

 

Läs också: