Par som delar lika på ansvaret för barnen är mer sjukskrivna än par som följer det traditionella mönstret, där kvinnan tar hand om barnen och mannen satsar på sitt arbete.

Allra högst risk för sjukskrivning löper männen och kvinnorna i de par som har gått rakt emot traditionella föreställningar, och låtit mannen ta huvudansvaret för barnen samtidigt som kvinnan arbetar och tjänar mest i familjen.

Men sådana par är förstås inte vanliga: De utgör knappt en procent av de 223 000 föräldraparen i den undersökning som Försäkringskassan presenterar i dag, måndag.

Undersökningen är en fortsättning på en studie av förstagångsföräldrar som Försäkringskassan publicerade 2014, och som väckte uppmärksamhet genom det höga pris kvinnor visade sig betala när de strävar efter att delta i arbetslivet lika mycket som män. Den stora sammanlagda arbetsbördan för kvinnor som förvärvsarbetar lika mycket som sina män och samtidigt tar huvudansvaret för barnen sågs som en riskfaktor för kvinnors hälsa.

I den nya rapporten beskrivs sambanden mer detaljerat, och även männens sjukfrånvaro belyses. Den enkla sammanfattningen är att jämställdhet i arbetslivet och familjelivet verkar slita.

I de par där mannen och kvinnan tjänade ungefär lika mycket pengar och tog ungefär lika stort ansvar för barnen ökade risken att bli sjukskriven med 15 procent för kvinnorna och 7 procent för männen jämfört med genomsnittet. När mannen tjänade minst, och tog huvudansvaret för barnen, ökade sjukskrivningsrisken för mannen med 24 procent och för kvinnan med 18 procent.

En bra kombination för kvinnors hälsa är dock att mannen tar huvudansvaret för såväl familjens försörjning som för barnen: Kvinnorna i de paren löper minst risk av alla kvinnor att bli sjuka. På samma sätt håller sig män friska om deras partner tar huvudansvaret för både hem och arbetsinkomster. Fast i de här paren löper den som får bära det dubbla ansvaret ökad risk att bli sjuk.

En slutsats i rapporten är att ”det skapar särskilda påfrestningar att bryta med rådande normer om manligt och kvinnligt beteende”. Jämställdhet kräver också mer av förhandling och planering mellan föräldrarna.

I undersökningen definieras jämställdhet i arbetslivet som att mannens och kvinnans arbetsinkomster inte skiljer sig åt mer än att den ena parten har minst 40 procent av hushållets arbetsinkomster, den andra högst 60 procent. Jämställdhet i hemmet definieras som en fördelning på mellan 40 och 60 procent för vardera föräldern vad gäller uttag av dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. Studien omfattar bara sjukfrånvaro längre än 14 dagar.

Försäkringskassan har också undersökt hur sjukfrånvaron påverkades av att en ”pappamånad” infördes i föräldraförsäkringen 1995, och ytterligare en år 2002 (vid det senare tillfället utökades samtidigt föräldraförsäkringen med 30 dagar). Båda reformerna medförde att män tog ut fler dagar med föräldrapenning, men effekterna på såväl kvinnors som mäns sjukfrånvaro är mycket små.