Industrin behöver mångfald. Den stärker konkurrenskraften. Företagen tjänar på att rekrytera brett och göra det möjligt för unga, gamla, kvinnor, utlandsfödda och männi­skor med funktionshinder att ta anställning.

akesvenssonteknikforetagen– Vi har alla skäl att inte begränsa våra rekryteringar. Nya svenskar kan bidra med språkkunskap och en annan kulturell bakgrund, och kan kanske se andra möjligheter, säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, som organiserar företag i verkstadsindustrin.

Han argumenterar också för grupper med olika bakgrund och kompetens. Möjligen kan det var jobbigare att arbeta i en sådan grupp, men det skapar en situation där många idéer föds, enligt honom, och gruppen blir starkare och bättre.

– Sammantaget stärker mångfald vår konkurrenskraft.

Nyligen genomförde Teknikföretagen sin årliga Teknikföredagen i samband med organisationens stämma. I år handlade dagen om mångfald och temat var Cash is queen. Flera företag berättade om sitt mångfaldsarbete. Forskaren Cecilia Berlin berättade att gruppen 0–20-åringar är 300 000 färre än gruppen 20–40-åringar.

– Det är ett argument för mångfald vid rekrytering av personal.

Åke Svensson säger att det finns många sätt att arbeta med mångfald och att medlemsföretagen måste finna sina egna vägar. Han nämner dock att det kan vara viktigt att jobba med attityder och ger exempel från sitt tidigare arbete på Saab, där man ville öka andelen kvinnliga chefer. Man bestämde att det alltid måste finnas kvinnliga kandidater vid chefstillsättningar och att strävan att öka andelen kvinnliga chefer skulle utvärderas.

På några år dubblades andelen kvinnliga chefer.

– Man kan göra på ingenjörers vis: Sätta upp mål, skaffa en metod och utvärdera fortlöpande.

Han tror dock inte på kvotering och han vill inte se särskilda regler eller ändrade avtal för att öka mångfalden. I stället tror han på att jobba metodiskt. Även om det kanske tar tid så kommer det att ge resultat, enligt honom.

– Och vi behöver låga trösklar för att kunna anställa folk. Ropen skalla – snabbspår åt alla.

Teknikföretagen samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hitta folk med rätt kunskaper till industrins jobb, säger Åke Svensson. Och det är inte aktu­ellt att på egen hand försöka hitta kunnigt folk bland nya svenskar och på asylboenden.

 

Läs också:

Teknikföretagens mångfaldsarbete

Förutom Tek­nik­före­dagen om lönsam ­mångfald arbetar Teknik­företagen med Industrins jämställdhets­pris. I ett debattinlägg tidigare i år argumenterande företrädare för Teknikföretagen för att fler kvinnor i industrin ökar jämställdheten.

I organisatio­nens strategidokument Industri, In­no­vation och väl­stånd finns ett politiskt program för att stärka industrin på arbetsgivar­nas villkor. Där finns också ett avsnitt om en konkurrens­kraftig arbetsmarknad. Det innebär bland annat:

• arbetskraftskostnaden bör komma ner till en nivå som är mer konkurrenskraftig

• större löneskillnader

• decentraliserade löneavtal

• begränsa strejkrätten

• sympatiåtgärder ska förbjudas eller begränsas
l större möjlighet till visstidsan­ställningar.