Säkerhetslinan var bortkopplad när mannen föll fyra meter genom taket. Arbetsgivaren får nu böta 400 000 kronor.

I september 2011 revs en byggnad på SSAB Emea:s område i Luleå och det var under rivningsarbetet som olyckan inträffade. En anställd på företaget Empower, som utförde rivningen, arbetade på byggnadens tak när han plötsligt föll genom ett hål och slog i marken.

Fallet som var mellan fyra och fem meter ledde till att den anställde mannen bröt att antal ryggkotor och ena armen. Mannen hade säkerhetsbälte vid fallet, men hade kopplat bort själva säkerhetslinan som var kopplad till ett räcke. Anledningen var att den inte löpte med när han gick över taket. Stora delar av taket var nedmonterat och det saknades skyddsanordningar och räcken på flera ställen.

Åklagaren anser att en arbetsledare på företaget av oaktsamhet orsakat den anställdes skador. Han har inte regelbundet undersökt och bedömt riskerna med takarbetet och inte heller informerat de anställda tillräckligt om dem. De anställda har inte heller fått tillräckliga instruktioner om arbetsmetoder och lämplig säkerhetsutrustning som fungerar för uppdraget. Åklagaren anser att arbetsgivaren därigenom brutit mot arbetsmiljölagens bestämmelser och kräver att företaget betalar en företagsbot på 400 000 kronor.