Martin Klepke webbledartopp

I en ny rapport uttrycker Medlingsinstitutet oro inför den stora avtalsrörelsen 2016.

Låg inflation gör att lönepåslagen sannolikt blir lägre än tidigare, vilket får till följd att relativlönerna har svårt att ändras.

I klartext betyder det att orättvisor i lönesystemen kommer att bestå, eftersom alltför lite pengar finns i potten för att göra några större förändringar.

Detta kommer att ge spänningar i avtalsrörelsen, tror Medlingsinstitutet.

Men två faktorer måste in i beskrivningen.

Den ena är att inflationen visserligen är så gott som obefintlig just nu men att parterna ändå måste utgå från att Riksbanken lyckas lyfta inflationen till stadgade två procent.

Det är fullständigt uteslutet att parterna själva ensidigt ska försöka bestämma ett nytt inflationsmål som inte följer det Riksbanken ålagts att styra mot. Det finns alltså inget skäl att utgå från annat än att inflationen blir just 2,0 procent.

Det andra är att Medlingsinstitutet nyligen fick i uppdrag att kartlägga vilka avtalsmodeller som gynnar jämställdheten.

Med tanke på att Medlings­institutet alltid har utgått från industrins avtal som normerande för hela arbetsmarknaden ser vi fram emot en bred debatt om hur denna lönenorm också kan förenas med jämställda löner.