Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Deltidsarbetande minskar bland offentliganställda kvinnor, men ökar bland privatanställda män. Och de korta deltiderna blir allt vanligare.

I Arbetets egen genomgång av deltidsarbetandets utveckling under de gångna tio åren framträder flera tydliga trender. Statistiken från SCB visar att antalet deltidssysselsatta kvinnor minskar i den offentliga sektorn. En nedgång som också gjort att deltidsjobben minskat som andel av den offentliga sysselsättningen bland kvinnor, från hela 43,5 till 37,3 procent. Utvecklingen i den offentliga sektorn är huvudorsaken till att deltidsarbetandet minskar bland kvinnor i alla åldrar. Framförallt är det de fasta deltidsjobben som blivit färre.

Ekocitat– Fler och fler offentliga arbetsgivare har fattat politiska beslut om rätt till heltid för sina anställda. Så utvecklingen går i positiv riktning genom att fler jobbar heltid, men det går långsamt. Det finns fortsatt behov att ändra normen från deltid till heltid. Att ha jobbat deltid länge är dyrt när man blir gammal, säger Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal.

– Sedan bidrar det att en del verksamheter där man ofta använt deltider numera inte längre bedrivs i offentlig regi, utan privat, fortsätter hon.

Åsa Olli Segendorf, chef för arbetsmarknadsenheten på statliga Konjunkturinstitutet, framhåller i stället en annan politisk förändring.

– Under alliansregeringen genomfördes en lagändring som kraftigt minskade möjligheten att ta ut a-kassa på deltid. Förut kunde man ta ut a-kassa på deltid under en längre tid, men nu är den möjligheten begränsad till 75 dagar. Det kan ha haft stor inverkan på kvinnors deltidsarbetande, säger Åsa Olli Segendorf.

Bland männen ser utvecklingen annorlunda ut. Deltidsarbetande ökar bland män i alla åldersgrupper, både i antal och som andel av den samlade sysselsättningen. Uppgången är störst bland de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. Det handlar i huvudsak om män inom den privata sektorn. Något som drivs av att mäns tidsbegränsade anställningar allt oftare utgörs av deltidsarbeten.

Ekografik-3De olika utvecklingskurvorna för män och kvinnor innebär en minskning av skillnaden i fråga om deltidsarbete, men det är viktigt att komma ihåg att gapet fortfarande är stort. År 2014 var 15 procent av männen och 38 procent av kvinnorna deltidssysselsatta.

LO-ekonomen Thomas Carlén hävdar att männens ökade deltidsarbetande delvis är en följd av strukturomvandlingen.

– Förut fanns många män inom industrin, där det finns en stark heltidsnorm som ofta saknas i andra sektorer. Så färre industrianställda män innebär fler män med deltidsjobb inom handeln, restaurangnäringen och transportsektorn, där många av de nya jobben växer fram, säger Thomas Carlén.

– Dessutom görs produktionen allt mer kundanpassad. En del arbetsgivare vill inte ha heltidsanställda utan anställda som bara kommer in när det är högtryck. Något som i större utsträckning även kommit att beröra män, fortsätter han.

Den ökade flexibiliseringen av arbetsmarknaden bidrar, enligt Carlén, till en trend som berör båda könen: De verkligt korta deltidsjobben – där personen jobbar mindre än 20 timmar i veckan – ökar. Nästan 60 000 korta deltidsjobb har tillkommit sedan 2005, vilket innebär att denna kategori står för 14 procent av den samlade sysselsättningsuppgången.

– Under senare år har många med svag anknytning sökt sig ut på arbetsmarknaden. Många av dem har stora problem att komma in och kan därför ha kommit att ta kortare påhugg, säger Åsa Olli Segendorf.

Ekografik-2