Att vara fotbollsproffs ökar risken, men elektriker kan få lugnande besked. Elektromagnetiska fält ökar troligen inte risken att drabbas av ALS så som man tidigare trott, enligt en ny kunskapssammanställning.

Varje år insjuknar ungefär två personer per 100 000 i den dödliga sjukdomen ALS i västvärlden. Sjukdomsförloppet är ofta snabbt med en medianöverlevnad på mellan två och tre år.

Ett antal studier har gjorts för att undersöka sambandet mellan olika arbetsmiljöfaktorer och sjukdomen och det är dessa studier som nu värderats och sammanvägts i en ny kunskapsöversikt som i dag presenterades på ett seminarium hos AFA Försäkring.

Studierna visar att det finns vissa samband. Personer som utför tungt och långvarigt muskelarbete och ofta drabbas av muskeltrauman så som skador, löper dubbelt så stor risk att insjukna i ALS. Det gäller bland annat amerikanska fotbollsspelare och professionella fotbollsspelare i Italien, men även brandmän har en ökad risk.

Arbete med vissa kemikalier och framför allt bekämpningsmedel innebär också en ökad risk. Risken gäller dock vid inandning av gifterna och inte vid kontakt med till exempel besprutad frukt.

– Vi talar om yrkesmässig exponering och där finns en nästan fördubblad risk, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid institutionen för läkarutbildning vid Örebro universitet vid Örebro universitet som gjort kunskapssammanställningen tillsammans med Lennart Bodin, professor emeritus i statistik vid samma universitet.

Äldre studier visade också på ett tydligt samband mellan ALS och exponering för elektricitet och elektromagnetiska fält, men modernare studier talar emot sambandet.

– Den starka oron för att elektromagnetiska fält är en riskfaktor har inte stöd i stora välgjorda studier som publicerats under de senaste åren, säger Lars Gunnar Gunnarsson.