Martin Klepke frågar sig i ledaren RFSU en nyliberal organisation? om RFSU har gått vilse. Jag vill lugna Martin och andra läsare med att RFSU fortfarande är en levande mötesplats som samlar personer med olika politiska hemvister, men som alla delar ett gemensamt intresse för sexualpolitiska frågor. Precis som tidigare arbetar vi för det självklara i att sex ska vara ömsesidigt och samtyckt, och precis som då ser vi att det finns maktstrukturer som begränsar och styr.

När sexköpslagen infördes 1999 befarade RFSU att försäljningen skulle gå under jord och att det skulle bli svårare att nå både dem som köper och säljer sex. För att få en samlad bild över sexköpslagens effekter beställde RFSU en oberoende forskningsrapport med syfte att sammanställa kunskapsläget. Vad säger den forskning som finns? Har lagen haft avsedd effekt? Skyddar lagen dem som borde skyddas?

Rapporten visar att det finns svag evidens för att lagen har uppnått sina syften, vilket kanske också kan uttryckas som Klepke gjorde, nämligen att evidens tyder på lagen haft avsedd effekt. Det viktiga menar RFSU är att den även haft oavsedda konsekvenser som behöver diskuteras. Exempelvis att den har bidragit till ökad stigmatisering av, och en större utsatthet för människor som säljer sex. När lagen som ensidigt kriminaliserar köparen infördes var en avsikt just att inte göra säljaren av sexuella tjänster mer utsatt, utan tvärtom flytta fokus till köparen och efterfrågan. Frågan vi nu måste ställa oss är om det okej att de som säljer sex upplever en ökad diskriminering och stigmatisering? På RFSU tycker vi inte det, och det handlar om att även dessa personer har rätt till vård och till att bli korrekt bemötta av myndigheter. Och vi måste våga lyssna till berättelser om att lagen drivit sexhandeln till mer insynsskyddade arenor som utsätter säljarna för större risker.

RFSU välkomnar ett brett samtal som även inkluderar röster från de som säljer sex, om hur vi kan utveckla det förebyggande arbetet, sociala och skadereducerande arbetet samt om lagen kan ändras i någon del för att inte göra de som säljer sex mer utsatta. Det var nämligen aldrig meningen. Ett sådant samtal har inte målet att göra sexhandeln så smidig och lätt att vi lockas att tro att maktutövning inom sexindustrin inte existerar.

Kristina LjungrosKristina Ljungros
Förbundsordförande RFSU

 

 

• Martin Klepkes ledare: RFSU – en nyliberal organisation?