Skolorna i Stockholms län behöver åtgärda brister i arbetsmiljön. Nio av tio inspekterade skolor har fått krav från Arbetsmiljöverket.

Med start i slutat av 2013 och under 2014 har runt 200 grund- och gymnasieskolor i Stockholms län inspekterats av Arbetsmiljöverket. De allra flesta, nio av tio, hade brister i arbetsmiljön som ledde till krav på åtgärd.

De vanligaste kraven gällde dokumentation av arbetsmiljörutiner, riskbedömningar och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

– Alla skolor som vi har besökt bedriver någon form av arbetsmiljöarbete, och i vissa frågor är man långt framme, till exempel tillgång till krisstöd. Men man behöver arbeta mycket mera systematiskt med sin arbetsmiljö, säger Adan Jansson, projektledare på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

En ny och växande arbetsmiljörisk för lärare, men kanske främst för skolledare är ett ständigt och stort inflöde av mejl och telefonsamtal från kritiska föräldrar som vill ha svar och åtgärder omedelbart.

– Detta tar förstås tid i anspråk och ska hanteras utöver undervisning och planering av skolarbetet.  Flera rektorer vittnar om att det bitvis kan vara svårt för dem att på grund av detta hinna med sitt huvuduppdrag, att leda och styra skolan, säger Adam Jansson.

För hög arbetsbelastning är ett känt problem för skolanställda som ofta toppar statistiken om stress på jobbet. Inspektionerna i Stockholms län ledde till 65 krav som gällde just arbetsbelastningen, och Arbetsmiljöverket varnar för att lärare och skolledare har en ökad risk för stressrelaterad ohälsa.

Arbetsmiljöverket har också ställt runt 75 krav på förbättrade rutiner och riskbedömningar för situationer med hot och våld.

Inspektionerna har hittills riktat in sig på kommuner i Stockholms län så som Haninge, Järfälla, Solna och Tyresö. Under 2015 fortsätter tillsynen med skolorna i Stockholms stad. Inspektionerna är en del i det jättelika skolprojekt som Arbetsmiljöverket bedriver där en tredjedel av landets grund- och gymnasieskolor ska ha inspekterats i slutet av nästa år.