Facket säger ja, men vill skärpa formuleringarna ytterligare. Arbetsgivarna säger blankt nej. Parterna har rakt motsatta åsikter om förslaget till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Allt fler mår dåligt av sina jobb, och det är de psykosociala problemen som ökar mest, visar flera olika rapporter. Det handlar om besvär som beror på för hög arbetsbelastning och arbetstakt, samt relationsproblem som mobbning och trakasserier på jobbet.

Under de senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro som beror på sociala orsaker ökat med 50 procent, enligt Arbetsmiljöverket. Hittills har det dock saknats bindande föreskrifter för den sociala arbetsmiljön. Men det kan snart ändras, vilket Arbetet berättat om vid flera tillfällen tidigare.

I höstas skickade Arbetsmiljöverket ut ett förslag på remiss, och strax före jul lämnade fack och arbetsgivare sina yttranden. De fackliga organisationerna är positiva till att nya föreskrifter införs.

stengellerstedt– Äntligen kan vi få en reglering. Det är verkligen på tiden, säger Sten Gellerstedt, arbetsmiljöutredare på LO.

LO tycker, liksom TCO och Saco, att behovet av regler på området är stort.

– Det här är väldigt vanliga arbetsmiljöproblem i dag och de ger långsiktiga skador då folk bryts ner, säger Sten Gellerstedt.

– Tidigare skickade vi in folk att jobba med asbest. De fick skador, men det visade sig kanske inte förrän efter 20 år. Det är samma sak med detta. Man får sin hjärtinfarkt, eller andra sjukdomar, förr eller senare om man jobbar för mycket, på fel tider och om tempot är för högt.

De fackliga organisationerna är i grunden positiva till Arbetsmiljöverkets förslag, men föreslår flera förändringar. Det handlar till exempel om att facket vill att fler regler ska förses med en sanktionsavgift om arbetsgivarna bryter mot dem.

– Det handlar om bindande regler och om man bryter mot dem ska det finnas en sanktion, säger Sten Gellerstedt.

Arbetsgivarna säger dock nej till förslaget. Även om det är bekymmersamt att den psykiska ohälsan ökar är det inte säkert att orsaken är arbetslivet, skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar. Organisationen anser att det är direkt olämpligt med bindande regler på området.

AnnaBergstenSN– Eftersom arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret förutsätter det att arbetsgivaren också ges rätt att leda och fördela arbetet. Redan i dag finns ett antal olämpliga inskränkningar i den viktiga och grundläggande arbetsledningsrätten och genom detta förslag skulle denna rätt ytterligare inskränkas på ett oacceptabelt sätt, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Även Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är kritiska. Arbetsgivarverket anser att regleringen är onödig eftersom det redan i dag finns krav på systematiskt arbetsmiljöarbete, där den sociala arbetsmiljön ingår. SKL fruktar att ett nytt detaljerat regelverk inte skulle ge några arbetsmiljöförbättringar alls, utan i värsta fall få motsatt effekt.

”Fokus flyttas från förebyggande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare till anmälningar och vitesförelägganden med åtföljande domstolsprövning.” skriver SKL i sitt remissvar.

Att arbetsgivarna är negativa till regler om psykosocial arbetsmiljö är inte något nytt. För elva år sedan skrotade Arbetsmiljöverket ett förslag till en liknande föreskrift efter arbetsgivarnas kritik.

Kritiken är fortfarande den samma, men den här gången tror Sten Gellerstedt på LO att förslaget ändå blir verklighet.

– Ja. Det är jag ganska säker på. När det förra förslaget skrotades hänvisade Arbetsmiljöverket till ett nytt avtal i EU, stressavtalet, som skulle få parterna att lösa problemet själva, men det implementerades aldrig. Sedan dess har allt skärpts ytterligare i arbetslivet med högre tempo och mindre återhämtning. Det behövs regler nu, säger han.

Remissvaren ska nu sammanställas och bearbetas. Beslut ska fattas under våren, troligen i april. Om förslaget går igenom är tanken att de nya föreskrifterna ska träda i kraft senare i år.