I år införs flera nya regler och lagar som förändrar  villkoren på arbetsmarknaden. Taxiförare är tvungna att lämna exakta prisuppgifter och svaveldirektivet påverkar jobben i hamnarna. Arbetet har listat några av förändringarna. 

TAPETSERINGNya regler för rut- och rot: Riksdagen har beslutat om nya regler för dem som utför rot- och rutarbete. Från och med den 1 april 2015 ska ansökan om utbetalning av rot- och rutarbete lämnas in elektroniskt. Dessutom behöver ansökan innehålla något fler uppgifter än i dag; uppgifter som antalet arbetade timmar, materialkostnader, övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts.

Förenklade regler för naturgaskunder: Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya föreskrifter om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar. Den som bedriver överföring av naturgas ska sedan den 1 juni 2014 rapportera mätresultat till energitjänsteföretag på begäran av naturgaskunden. Nu har nya mätföreskrifter tagits fram för att de ska överensstämma med de ändringar i naturgaslagen som föranleddes av energieffektiviseringsdirektivet.

FartygSvaveldirektivet: EU-direktiv som innebär att svavelhalten i fartygsbränsle inte får överskida 0,1 procent från och med 2015. Det innebär att fartygen måste köra på dyrare lågsvavligt bränsle eller bygga en reningsanläggning för att kunna köra på samma diesel som tidigare. Myndigheten Trafikanalys spår att bränslepriserna i Östersjön kommer att stiga med 50-75 procent kommande år och att gods förflyttas till väg eller järnväg istället.

Tydligare regler i taxibranschen: För taxiresor med ett jämförelsepris på över 500 kronor måste chauffören lämna en skriftlig uppgift om hur dyr resan är innan den påbörjas. Därutöver införs en ny del i taxiprovet. Den som vill bli taxiförare måste praktiskt kunna visa att han eller hon kan hitta till en viss adress med karta eller gps.

Höjda straffavgifter i cabotagereglerna: Den som bryter mot dessa regler kommer att straffas med sanktionsavgifter på runt 40 000 kronor per gång.

EU-direktivet REMIT: Direktivet ökar transparensen på el- och gasmarknaderna i Europa, och därmed minskar risken för insiderhandel och marknadsmanipulation. För att kunna se till att marknadsaktörerna inte bryter mot REMIT har Energimarknadsinspektionen i sin roll som tillsynsmyndighet rätt att begära in uppgifter från marknadsaktörer, frysa tillgångar och även genomföra så kallade gryningsräder. Svenska marknadsaktörer som handlar på grossistenergimarknaden (producent, energihandlare, storförbrukare) ska registrera sig som marknadsaktör hos Ei.

Röjning av skog kan snart inte göras av amatörer utan motorsågskörkort. Foto: Hasse Holmberg

Höjda krav för användning av motorsåg: Från och med 1 januari måste du som låter någon utföra arbete med motorsåg kunna visa att denne har avlagt ett praktiskt och teoretiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat. Arbetsgivare som låter anställda använda motorsåg utan godkänd utbildning ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor per användare. De nya reglerna innebär också att det alltid måste finna hjälpmedel när träd fälls. Skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd ska användas av den som arbetar med röjsåg.

Nya regler vid takarbeten: Förändrade regler gällande säkerheten i samband med takarbeten har införts. Nu är det inte längre tillåtet att under några som helst omständigheter att vistas på tak utan någon form av taksäkerhet och fallskydd.