Har du blivit illa behandlad på ditt jobb på grund av din övervikt? I så fall kan din arbetsgivare dömas för brott mot diskrimineringsförbudet i arbetslivet, enligt en vägledande dom i EU-domstolen som slår fast att fetma kan ses som funktionshinder.

Målet handlar om en dagbarnvårdare i en kommun i Danmark som blivit uppsagd efter 15 års anställning på grund av att han lider av kraftig övervikt, enligt hans fack. Något som förnekas av kommunen, även om den medger att mannens övervikt har diskuterats vid uppsägningen.

Tvisten prövades först i en dansk domstol som har begärt att EU-domstolen ska precisera om EU-rätten innehåller ett förbud mot diskriminering på grund av fetma. Eller om fetma kan ses som ett funktionshinder och därmed omfattas av diskrimineringsförbudet i arbetslivet.

EU-domstolen konstaterar nu att fetma inte nämns som grund för diskriminering i direktivet om likabehandling i arbetslivet. Och att det inte heller finns någon allmän princip i unionsrätten om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av fetma som sådan.

Men, understryker domstolen, fetma omfattas av begreppet funktionshinder om fetman motverkar den berörda arbetstagarens ”verkliga och fulla” deltagande i arbetslivet på samma villkor som andra arbetstagare.

– Detta avgörande är bindande för övriga nationella domstolar där en liknande fråga uppkommer, står i EU-domen. Det innebär att den kommer att vara vägledande även för svenska domstolar, förklarar Per Holfve, jurist vid Diskrimineringsombudsmannen (DO).

– Vår diskrimineringslag bygger på EU-direktiv, det gör att vi måste ta hänsyn till vad EU-domstolen säger.

Per Holfve ser väldigt positivt på domen.

– Den här domen är egentligen ett förtydligande om att skyddet omfattar alla former av diskriminering.

För två år sedan gjorde Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) en undersökning som visar att chanserna att få ett jobb försämras rejält om man är överviktig.

Den som är kraftigt överviktig måste söka fem gånger så många jobb som den som är normalviktig, visar undersökningen som omfattade cirka 500 arbetsgivare.