Kunskapsresultaten i den svenska skolan sjunker, skriver Katarina Burman (V). Valet i mars är ett vägval. Vilken skola vill vi ha?

”En penna, en bok, en lärare kan förändra världen”
Malala Yousafzai, fredspristagare.

Ingen elev ska sluta skolan utan baskunskaper. Kunskaper är vägen till dig själv och världen. Tolerans och kunskap är vägen bort från främlingsfientlighet och rasism. Alla barn och ungdomar har rätt till en bra och likvärdig skola. Det får de inte i dag. I budgeten som Sverigedemokraterna röstade ned, fanns många bra och oerhört viktiga förslag för skolan. Detta blir det nu ingenting av.

En tredjedel av dagens 15-åriga pojkar har en knappt acceptabel läsförmåga. Läsförmågan har sjunkit kraftigt hos alla 15-åringar och sämst läser pojkar. Drygt 12 000 elever lämnar varje år grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan. Elever från läsovana hem klarar sig allt sämre i skolan. Kunskapsresultaten i den svenska skolan sjunker. Skillnaderna mellan högpresterande och lågpresterande elever i skolan ökar dramatiskt. Skolan har blivit mera ojämlik och orättvisorna i resursfördelning har ökat. Ökad segregation och minskad jämlikhet drabbar en hel generation barn och ungdomar. Det är alla ense om. Alliansregeringen har ökat segregationen och ojämlikheten, samtidigt som resultaten fortsätter att sjunka.

Den svenska skolan har behov av flera reformer. Det mest akuta gäller att sätta stopp för de privata företagens vinstuttag från skolan. Detta röstade Sverigedemokraterna nej till i budgetomröstningen! Här är det tydligt att vi måste göra ett vägval. Antingen fortsätter vi på den nu inslagna vägen med kommersiella intressen och sjunkande resultat, eller så ändrar vi inriktning och prioriterar alla elevers behov och rätt till en bra skola.

Vänsterpartiet anser att det behövs ett tydligare statligt ekonomiskt ansvarstagande för en nationellt likvärdig skola. Viktigare än att gynna läxhjälpsföretag borde vara att stärka skolans resurser för en bra undervisning där alla elever ges en likvärdig utbildning. Vi vill sätta stopp för att vinster tas ut från skolan. Skattemedlen ska gå till det de är ämnade för: eleverna och skolan. Det är ett oerhört viktigt val den 22 mars, vilken väg ska skolan ta?

Kunskapskontrollerna och lärarnas administrativa uppgifter har ökat utan att skolan fått mer resurser. Många elever i gymnasieskolan hoppar av utan att ta examen, var fjärde elev tar inte examen inom fyra år. Samtidigt skär regeringen ned på gymnasieskolan. Alliansregeringen har tagit bort de högskoleförberedande ämnena svenska och engelska på gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkesprogrammen har sedan hösten 2011 förlorat många elever och fortsätter att minska för varje år. Vänsterpartiet vill återinföra grundläggande högskolebehörighet för alla gymnasie­program.

Syftet för regeringen var att uppvärdera yrkesutbildningen. Vägen till det var lägre kunskapskrav och en slopad högskolebehörighet. Resultatet blev i stället att cirka 5 000 elever valde att inte söka utbildningar som saknar högskolebehörighet. När ungdomar väljer bort yrkesprogrammen kommer många branscher och näringar att ha svårt att hitta kompetent arbetskraft.

Vänsterpartiet vill att alla elever på gymnasieskolans program ska ha gymnasieexamen med högskolebehörighet och möjlighet att läsa vidare på högskola. Rösta den 22 mars för att alla elever i gymnasieskolan ska få en jämlik utbildning och behörighet att läsa vidare om man vill det.

Lösningen är inte att sänka kraven när eleverna inte når målen. En byggjobbare eller gruvarbetare behöver kunna svenska och engelska och det är viktigt att ett vårdbiträde ska kunna plugga vidare exempelvis till sjuksköterska eller läkare. Ska man starta eget är det viktigt att kunna läsa och skriva bra! Oavsett om man vill plugga vidare efter gymnasiet är det inget val man ska behöva göra när man är 16 år.

Alla tjänar på en hög utbildningsnivå, det är viktigt för hela samhälles utveckling. Sänkta krav är i förlängningen ett hot mot demokratin. Kunskap och självkänsla är lätt att bära, det ska vi ge alla elever i skolan.

Vänsterpartiet är det parti som tydligt vill stoppa de privata riskkapitalisternas vinstuttag från skolan. Vänsterpartiet har i budgeten avsatt medel för att anställa fler lärare i skolan. En satsning på fler lärare, speciallärare och skolkuratorer kan bygga framtidens kunskapsskola. Så kan fler elever klara målen. Det är en vinst för varje människa och hela samhället.

Katarina BurmanKatarinaBurman

gruppledare (V), Kalix