Kvinnor blir betydligt oftare långvarigt sjukskrivna på grund av cancer än män. Mest drabbas kvinnor i livsmedelsindustrin, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Andra yrken där kvinnor löper förhöjd risk att bli sjukskrivna mer än tre månader på grund av cancer är tandvårdsarbete och ”övrigt industriellt arbete”, en samlingsrubrik för bland andra handpaketerare, lackerare och arbetare i kemisk industri. Även undersköterskor och sjukvårdsbiträden – den största kvinnliga yrkesgruppen – drabbas av långvarig cancersjukdom mer än genomsnittet.

För män ligger yrkesgruppen ”övrigt industriellt arbete” i topp, följd av livsmedelsarbetare och undersköterskor.

annaweigeltliten– Skillnaderna mellan olika yrken är inte jättestora, säger Anna Weigelt, analytiker vid Afa. För exempelvis kvinnliga livsmedelsarbetare handlar det om 2,7 långvariga cancersjukskrivningar per 1 000 sysselsatta, mot 1,6 fall för kvinnor i genomsnitt.

– Men yrkesskillnaderna finns där, och är värda att ta på att ta på allvar.

Resultaten bygger på försäkringsbolaget Afa Försäkrings uppgifter om personer som har fått ersättning från sjukförsäkringen AGS åren 2007–2012. AGS är ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen, som de privatanställda arbetarna och såväl arbetare som tjänstemän i kommuner och landsting har genom kollektivavtal.

Långt ifrån alla som drabbas av cancer finns med i det här underlaget. Ungefär 65 procent av dem som får en cancerdiagnos är 65 år eller äldre, och är inte aktuella för ersättning från sjukförsäkringen. 2012 registrerades 3 336 nya långa sjukfall på grund av cancer hos Afa Försäkring, att jämföra med 57 272 cancerfall i Socialstyrelsens cancerregister samma år.

Det förklarar varför Afa-studien på flera punkter ger en annan bild av cancersjukligheten än den gängse. Den visar till exempel att kvinnors risk att bli långtidssjukskrivna på grund av cancer är 77 procent högre än männens – trots att drygt hälften av alla cancerfall i Sverige drabbar män. När männen får sina cancerdiagnoser – där prostatacancer är den vanligaste – har de oftast redan fyllt 65 år och lämnat arbetslivet.

Vad som ligger bakom den förhöjda risken för långvarig cancersjukskrivning i vissa yrken går inte att utläsa av Afa Försäkrings material, förklarar Anna Weigelt.

– Det kan handla om faktorer i arbetsmiljön, men också om skillnader i livsstil mellan olika yrkesgrupper.

– Det kan också tänkas att en och samma diagnos leder till olika lång sjukskrivning beroende på vilka arbetsuppgifter man har. Det är svårt att tänka sig att en undersköterska skulle kunna arbeta under cellgiftsbehandling.

En rapport från Afa Försäkring visade nyligen att långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer, den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

– Nattarbete är möjligen en förklaring till den förhöjda risk för långvarig cancersjukskrivning som vi ser i vårdyrkena, säger Anna Weigelt.