Den tragiska dödsolyckan i Hjorthagen har satt fokus på arbetsmiljöfrågorna. Sedan femtiotalet har vi haft en stadig nedgång i antalet dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige. 2013 hade vi det lägsta antalet dödsolyckor någonsin men självklart var det fortfarande alldeles för många. Även om Sveriges arbetsmiljöförhållanden förmodligen hör till de bästa i världen kan vi inte slå oss till ro. Vi välkomnar en diskussion kring en nollvision för döds-olyckor på arbetet.nollvision-nyDet går aldrig att tolerera att människor dör eller skadas allvarligt på jobbet. Det är dock viktigt att en sådan vision blir fylld med ett konkret innehåll och att den inte stannar vid luftiga men välljudande försäkringar om att man tar frågan på allvar.

I år har det redan inträffat fler dödsolyckor på arbetet än under hela förra året. Även om det är svårt att dra några långtgående slutsatser utifrån ett enskilt år är det en utveckling vi ser på med största oro. Därför startade vi för en tid sedan ett arbete där vi analyserar vad man kan göra för att den långsiktiga utvecklingen mot allt säkrare och bättre arbetsplatser ska hålla i sig. Det finns redan idag en lång rad branschinitiativ för att stärka arbetsmiljön och öka säkerheten. Vi arbetar nu med att ta fram förslag på vad som mer kan göras.

Det här är frågor som handlar om liv och död, som berör många personer och de förtjänar att behandlas seriöst. För att veta hur vi ska fortsätta förbättra arbetsmiljön måste vi analysera de händelseförlopp som ligger bakom allvarliga olyckor för att finna gemensamma nämnare. Först då kan man på riktigt förstå vad som ligger bakom och vad man kan göra för att minska riskerna.

Det kan vara frestande att dra snabba slutsatser i chocken efter en allvarlig olycka men om vi ska nå långsiktiga resultat krävs det att aktörerna inom arbetsmiljö-området får möjlighet att gemensamt fördjupa kunskapen om hur vi kan förbättra arbetsmiljöarbetet. Mycket forskning om arbetsmiljöarbete finns redan i dag men den skulle behöva samordnas bättre.

Vi har en lång och framgångsrik tradition av samverkan mellan arbetsgivare och fack i arbetsmiljöfrågorna. Även tidigare år har vi sett hur den långsiktiga trenden med allt färre dödsolyckor tillfälligt har brutits men varje gång har den svenska arbetsmarknaden kommit tillbaka med lägre olyckstal. Detta visar att det långsiktiga och systematiska arbetet ger resultat och det är vad som räknas i slutänden.

Nu står vi inför ett näringsliv och en arbetsmarknad som förändras i snabb takt, vilket givetvis innebär nya utmaningar. Globalisering, ökad rörlighet, förändrade arbetsmiljöer, nya sätt att organisera företag och ny teknik är bara några av de faktorer vi måste ta hänsyn till när vi letar efter lösningar på hur vi kan fortsätta utveckla arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Det är som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa på Arbetsmiljöriksdagen härförleden – det var absolut inte bättre förr men vi måste vara beredda att möta de nya förutsättningarna.

Från arbetsgivarsidan ser vi att det är viktigt att vi parter inom arbetsmiljöområdet kan mötas i konstruktiva och faktaunderbyggda samtal om hur vi möter dessa nya förutsättningar för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Bodil Mellblom
Anna Bergsten
arbetsmiljöexperter, Svenskt Näringsliv