Lönemodellen i Sverige fungerar väl, men det finns problem som kan växa och förstöra systemet. Bland de föreslagna lösningarna finns Duker-ventil och ökad lönespridning i kvinnodominerade jobb.

I dag ordnade Medlingsinstitutet en konferens om lönebildningen. Generaldirektör Claes Stråth motiverade den med att halva tiden gått i avtalsperioden och han sa också att konferensen är en personalfest för arbetsmarknadens parter, där företrädare för fack och arbetsgivare kan bekanta sig med varandra vid sidan av de rena förhandlingarna.

Och det fanns en panel med företrädare för alla stora organisationer på arbetsmarknaden. De resonerade om lönebildningens framtid och var överens om att det funkar, men om problemen växer kan hela lönebildningsmodellen haverera.

torbjornjohanssonDet var LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som myntade begreppet Duker-ventil och det var sedan Svenskt Näringslivs tidigare vice vd Jan-Peter Duker pratat om att lönemodellen behöver ventiler för att släppa ut tryck.

Panelen var ense om att relativlönerna är ett problem, eftersom så många anser det. I stor utsträckning handlade diskussionen om att kvinnodominerade branscher har lägre lön än manligt dominerade.

– Jag tror inte man ska höja de lägsta lönerna utan de höga, och öka lönespridningen. Under ett yrkesliv borde man åtminstone kunna fördubbla sin lön, sa Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv.

Även Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket, pratade om ökad lönespridning. Han pekade på att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid och har lågavlönade yrken som de viktigaste skälen till löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, pratade om lönesamtal som en väg att nå mer jämställda löner. Han pekade också på fördelningen av arbetet i hemmet som ett grundproblem för löneskillnaderna.

– Om man sprider ut kvinnors löner mer händer inget. Genomsnittslönen är fortfarande densamma. Det behövs nya friska pengar för att kvinnors löner ska höjas. Vi måste hitta metoder för att satsa på kvinnor, sa LO:s Torbjörn Johansson.

Annelie NordströmarriusI diskussionen tog Eva Nordmark, ordförande för TCO, och Göran Arrius, ordförande för Saco, upp regeringens tillskott på 3 miljarder till lärarlönerna. Arbetet har tidigare berättat om LO:s invändningar och risken för kompensationskrav. De två tjänstemannaorganisationerna delade inte den kritiken utan pekade på att det hela beror på hur pengarna används och hur de fördelas.

Panelen diskuterade även sifferlösa avtal. LO:s Torbjörn Johansson sa att lönemodellen hotas om antalet sifferlösa avtal ökar medan arbetsgivarföreträdarna hade större förståelse för sådana avtal. TCO:s Eva Nordmark förklarade att det inom TCO finns olika uppfattningar om de sifferlösa avtalen medan Sacos Göran Arrius resonerade kring att det finns olika slags sifferlösa avtal.

Panelen diskuterade även det ekonomiska läget – med 0 procents ränta, ingen inflation och 8 procents arbetslöshet. Alla var öppna för diskussion med politiker om åtgärder. Carola Lemne pratade om parterna och politiker behöver skapa Svenska modellen 2.0. Torbjörn Johansson sa att LO gärna diskuterar fram ett Sätta-fart-på-Sverige-avtal. Och han tänker sig att det bland annat kan handla om att bygga ut järnvägsnätet, bygga bostäder och rusta upp vägnätet.

Och som avslutning fick panelen försöka svara på frågor från publiken. De var bland annat: varför parterna inte längre hittar några kreativa lösningar, hur de ska få fart på innovationerna och hur de ska komma ifrån den könsuppdelade arbetsmarknaden.