Drabbas du ofta av motstridiga krav? Ställer jobbet höga känslomässiga krav, och får du dåligt stöd av din chef? Då är det dags att se upp. Det är nämligen de psykosociala faktorer som oftast leder till långa sjukskrivningar.

Psykosociala problem gör allt fler sjuka på jobbet. Statistik från både Afa och Arbetsmiljöverket visar att sjukskrivningarna på grund av psykosociala faktorer är de som ökar mest i Sverige.

Det norska institutet för arbetsmiljöforskning, Stami, har nu tagit reda på vad det är i den psykosociala arbetsmiljön som leder till sjukdomar. Svaret är att det finns tre faktorer som är extra vanliga vid långa sjukskrivningar och det är rollkonflikter, höga känslomässiga krav och dåligt ledarskap. Tillsammans svarar de för 15 procent av alla sjukskrivningar som varar mer än 40 dagar i Norge.

Med rollkonflikter menas arbete där det ställs motstridiga krav så att den anställde slits åt olika håll. Det kan också handla om att man saknar resurser och verktyg för att utföra sitt jobb och att man tvingas utföra en uppgift som man tycker borde ha gjorts på ett annat sätt. Anställda som ofta upplever rollkonflikter på jobbet löper 1,6 gånger högre risk att bli sjukskriven.

Det näst farligaste psykosociala problemet är dåligt ledarskap. De som inte upplever att de har bra stöd och hjälp av sin närmaste chef, och att chefen värdesätter deras arbete, löper 1,5 gånger högre risk att bli sjukskrivna än personer som är nöjda med ledarskapet.

Att arbeta under hög känslomässig stress är också en riskfaktor. Det gäller till exempel anställda i skola, vård och omsorg som dagligen måste hantera andra människors starka känslor, men också till exempel säljare som utsätts för arga kunder.

Att under en längre tid tvingas ta emot andras känslor och dölja sina egna för att verka professionell är direkt skadligt, enligt de norska forskarna. Personer som har sådana arbetsförhållanden löper 1,3 gånger större risk för sjukskrivningar.

I den norska studien konstateras att arbetsplatser bör fokusera mer på ett stöttande ledarskap, på att motverkarollkonflikter och vara uppmärksam på känslomässigt påfrestande arbetsuppgifter om långtidssjukskrivningarna ska minskas.