Mer resurser till inspektion, forskning och utbildning av skyddsombud och ett bättre samarbete med arbetsmarknadens parter. Det är regeringens recept för att förbättra arbetsmiljön.

Nu ska det satsas på arbetsmiljön, slog Ylva Johansson fast på Arbetsmiljöriksdagen i dag. Mer resurser och samarbete med parterna ska vända negativa trender.

ylvajohanssonpuff4010– Arbetsmiljön är ett högt prioriterat område för regeringen, sa hon och tillade att det är därför regeringen satsar 100 miljoner mer varaktigt i budgeten som presenterades i går.

Arbetsmiljöverket får sina resurser ökade med 60 miljoner, som enligt Ylva Johansson bör gå till ökade inspektioner och till att förnya föreskrifterna så att ny kunskap tas till vara i dem.

– Ett område där nya föreskrifter är på gång är den psykosociala arbetsmiljön. Det är ett mycket viktigt område där jag ser fram emot att få föreskrifter, sa Ylva Johansson.

Övriga satsningar i budgeten gäller kvinnors arbetsmiljö, forskning och satsningar på utbildning för regionala skyddsombud. Extra pengar till specialistutbildning av läkare till företagshälsovården räknas också in de 100 miljonerna.

Men mer resurser är inte hela lösningen. Ylva Johansson vill också se ett ökat samarbete med arbetsmarknadens parter, till exempel när det gäller att hitta nya vägar för att få sjuka att komma tillbaka till arbetslivet genom rehabilitering.

Hon ville också ha parternas synpunkter på hur regeringen ska arbeta med arbetsmiljöfrågorna framöver.

– Vi sak ta fram en handlingsplan i departementet tillsammans med arbetsmarknadens parter för att staka ut hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

Regeringen vill också ta fram en nollvision för dödsolyckor tillsammans med parterna.

– En nollvision är den enda rimliga ambitionen för dödsolyckor på jobbet, sa Ylva Johansson.

Ylva Johansson lyfte också fram arbetsmiljöarbetet på EU-nivå. Att fler arbetar som utstationerade innebär nya utmaningar, sa hon och efterlyste nya starka riktlinjer för arbetsmiljöarbetet inom EU. Hon kritiserade också tankarna på att förenkla arbetsmiljöreglerna för företag med färre än 250 anställda.

– Säker och trygg arbetsmiljö är en individuell rättighet. Det ska inte vara beroende på hur stor din arbetsgivare är, sa hon.