Sjukskrivningarna visar tydliga tecken på att öka och bli längre. Efter flera år av minskande sjuktal har kurvan vänt uppåt igen. Tendensen måste brytas, annars kommer Sverige återigen att bli ett av världens sjukaste länder. Det är dags för arbetsgivarna att ta större ansvar. Alla chefer och arbetsledare måste tidigt fånga upp medarbetare som visar sjukdomstecken. Att vänta innebär att det blir dyrt för företaget eller organisationen och kostsamt för hela landet.

Under det allra senaste året har Försäkringskassan kunna se fler sjukskrivningar och längre sjukperioder. De allra senaste siffrorna från Försäkringskassan säger att i juni i år var antalet som är sjuka från ett upp till två år 31 898 personer, men i juni 2008 var de 29 066. En ökning på nästan tio procent!

Det finns flera förändringar i arbets­livet som kan förklara de senaste årens trendbrott. En är IT-stress. Alla är inte bekväma med de snabba förändringar IT-funktionerna innebär.  Stress är generellt en allt viktigare anledning till sjuskrivningar. Utvecklingen har gått så långt att svenska Arbetsmiljöverket just startat ett projekt tillsammans med 30 länder inom EU som ska minska stressen. I Sverige innebär det att två tusen arbetsplatser under hösten kommer att få besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Många verksamheter blir också mindre hierarkiska och mer projektorienterade. En projektledare ska få klart projektet till budgeterad kostnad men har sällan tid eller ansvar att värna om arbetsmiljön. Grupp- och avdelningscheferna ser sina arbetskamrater allt mer sällan. Därför finns det risk att ingen har överblick över arbetsvillkor och medarbetare.

Vi som arbetar med att hjälpa medarbetare tillbaka till jobbet vet hur viktigt det är att sätta in snabba och tidiga åtgärder. Det ger friskare medarbetare, mindre lidande för individen och betydligt mindre kostnader för företag och organisationer. Besparingarna är enorma även för små företag med få anställda. En enda medarbetare med 25 000 kronor i månadslön som blir sjukskriven ett år kostar arbetsgivaren över hundra tusen kronor. Ett något större företag med hundra anställda som drabbas av fem medarbetare som blir långtidssjukskrivna måste räkna med årliga kostnader på över en halv miljon kronor.  Därför är det viktigt att arbetsgivare, chefer och arbetsledare är uppmärksamma och genomför, ibland besvärliga, samtal för att se till att medarbetare i riskzonen identifieras och tas om hand tidigt.

Den uppgång i sjuktal vi sett under de senaste åren måste brytas för att återta den goda utvecklingen från mitten av 2000-talet.
För företag och organisationer innebär låga sjuktal att kostnaderna kan hållas rimliga och att verksam­heten kan fungera enligt plan. För enskilda individer kan det handla om att undvika personliga tragedier.

Det är de förebyggande åtgärderna som ger mest effekt. Anställda som visar tecken på ohälsa eller avvikande beteenden bör omedelbart få hjälp, stöd och vägledning. Chefer och arbetsledare måste ta till vana att genomföra de besvärliga men nödvändiga samtalen med medarbetare som ofta är sjuka eller visar andra tecken på att de inte må bra eller presterar som förväntat.

Tomas Ekelius
vd Arbetslivsresurs