Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen. Foto: Jonas Ekströmer

Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen. Foto: Jonas Ekströmer

Löfvens nya regering kommer att bestå av 24 ministrar, inklusive statsministern, erfar TT. 18 av ministerposterna går till socialdemokrater och sex till miljöpartister.

Det blir inga nya departement och på minst ett departement blir det både en miljöpartistisk och en socialdemokratisk minister, erfar TT.

– Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna står i dag redo att axla uppgiften, säger Stefan Löfven när han läser upp regeringsförklaringen.

– Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår. Sverige missar 14 av 16 miljömål.

Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk införas, står det i regeringsförklaringen.

Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska.

Ett stöd för lokala klimatinvesteringar införs, liksom en ny miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. Ett miljömålsråd inrättas.

– Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn, säger Löfven.

Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Underskotten ska steg för steg pressas tillbaka så att Sverige håller sig inom det finanspolitiska ramverket. Prioriteringar kommer att bli nödvändiga, framhåller Löfven.

En statlig investeringsplan ska tas fram. Investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka. Bostadsbyggande ska öka, målet är minst 250 000 nya bostäder till år 2020.

– Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism inrättas, enligt regeringsförklaringen och det framhålls att Stefan Löfven och framhåller att antisemitism, antiziganism, islamofobi och afrofobi inte har någon plats i Sverige.

En bostadsmiljard tillförs till kommunerna för ökat byggande. Kreditgivning för nybyggnation stärks. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i strategiska infrastrukturprojekt kommer att prioriteras.

Nya höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och spårväg, bättre kollektivtrafik och vägar. En vägslitageavgift ska införas som ska finansiera investeringar i infrastrukturen.

Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, en praktikplats, ett traineejobb eller en utbildning. Ett nytt kunskapslyft i arbetslivet genomförs. Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Samtal med arbetsmarknadens parter om kompetensutveckling, karriärbyte och rehabilitering inleds.

Förskolor och skolor ska vara giftfria. Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier.

Avfallet behöver minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen kommer att läggas hos kommunerna.

När det gäller energipolitiken är överenskommelsen redan känd. Bland annat ska blocköverskridande energisamtal inledas. Regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

Kärnkraften ska bära en större del av sina samhällskostnader.

Den nya regeringen är feministisk, slår Löfven fast. Jämställdhetspolitiken ska ges en större tyngd. Bland annat ska ett arbete med genusbudgetering i budgetpropositionen påbörjas.

Fler sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska därför ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.

FAS3 ska avskaffas. I stället ska ges möjlighet till riktiga jobb som gör nytta för samhället med riktig lön.

Företagande ska underlättas genom minskade sjuklönekostnader, förenklade regelverk och investering i exportfrämjande. Ett innovationsråd lett av statsministern inrättas.

Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Resuser till arbetslivsforskningen ska stärkas. Arbetslöshetsförsäkringen ska förbättras. Taket ska höjas och ett arbete ska inledas så att fler kan kvalificera sig för och ansluta sig till försäkringen.

Fler ska anställas i skolan så att lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. En läsa-skriva-räkna-garanti ska tas fram.

Barngrupperna i förskolan ska bli mindre.

En nationell samling för läraryrket ska genomföras. Alla ungdomar under 18 år ”behöver” genomgå en gymnasieutbildning.

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck, framhålls det och alla kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Ytterligare resurser för svenska för invandrare läggs till och möjligheterna att komplettera utbildning för nyanlända utökas.

Överenskommelsen om migrationspolitiken i riksdagen ligger fast.

– Integrationsministern avskaffas. Vägen in i Sverige – och rätten till jobb och välfärd – är en angelägenhet för alla, heter det i regeringsförklaringen.

Lönekartläggningar ska genomföras varje år. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden, deltid en möjlighet, enligt regeringsförklaringen.

Som tidigare berättats kommer en tredje pappamånad att införas. Föräldraförsäkringen ska också ses över för att underlätta för familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.

De nationella riktlinjerna i vården ska bli obligatoriska, enligt regeringsförklaringen. Där står också att privata försäkringspatienter inte ska gå förbi den offentligt finansierade vårdkön och att en kommission för jämlik hälsa ska tillsättas. Sjukvården ska förstärkas så att det blir lättare att få hjälp med ätstörningar, ångest eller depressioner.

I regeringsförklaringen står också att äldreomsorgen ska ges ökad kvalitet genom mer personal.

Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden, enligt Löfven. Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.

Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre bemanning.

Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas.

– Regerigen ska i Sverige och i EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring, framhåller Löfven.

Han säger att Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av de lagar som finns, och granska den insamling av information som privata aktörer samlar in om sina kunder.

Arbetet mot hatbrott och organiserad brottslighet ska prioriteras och samverkan med tull och kustbevakning ska förstärkas. Polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning.

– Att pensioner beskattas hårdare än lön är inte rimligt, säger Löfven.

Steg ska tas för att ta bort klyftan mellan beskattning av pension och lön.

I regeringsförklaringen står också att taket i sjukförsäkringen ska höjas och att den bortre tidsgränsen i sjukpenningen ska tas bort. Övriga tidsgränser ska ses över. Rehabiliteringen ska stärkas, liksom skyddet vid sjukdom för studerande.

En lagstiftning mot försäljningar till underpris ska tas fram, står det i regeringsförklaringen.

Företag i välfärdssektorn ska redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.

Överenskommelsen i friskolekommittén står fast. Kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation.

Syftet med skolverksamhet ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna.

Stefan Löfven avslutar med att vädja om ansvar och samarbete i ett svårt parlamentariskt läge.

– Nu behöver vi söka det som förenar snarare än det som drar isär. Nu behöver vi sätta Sveriges bästa framför taktik och prestige. Nu behöver vi enas i viljan till ansvar för vårt land, säger Löfven.

– Vi tänker vara en samarbetsregering för hela Sverige. Vi kommer att söka breda uppgörelser i riksdagen för att säkra centrala politiska reformer, säger han.

Statsminister Stefan Löfven presenterar nu statsråden i den nya regeringen. Margot Wallström blir utrikesminister. Justitieministerposten tar Morgan Johansson (S) och partikollegan Anders Ygeman blir inrikesminister.

EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) blir ny biståndsminister medan Peter Hultqvist (S) blir ny försvarsminister. SSU-ledaren Gabriel Wikström får ansvaret för folkhälsa-, sjukvård- och idrott.

Ylva Johansson (S) blir arbetsmarknadsminister. Annika Strandhäll, ordförande för fackförbundet Vision, blir ny socialförsäkringsminister och nye barn, äldre- och jämställdhetsministern heter Åsa Regnér som tidigare bland annat varit förbundsordförande för RFSU.

Ministrarna

Här är samtliga 24 ministrar i den nya regeringen: Stefan Löfven (S) — statsminister Åsa Romson (MP) — klimat- och miljöminister samt vice statsminister Margot Wallström (S) — utrikesminister Morgan Johansson (S) — justitieminister Anders Ygeman (S) — inrikesminister Isabella Lövin (MP) — biståndsminister Peter Hultqvist (S) — försvarsminister Annika Strandhäll (S, i dag ordförande i fackförbundet Vision) — socialförsäkringsminister Gabriel Wikström (S) — folkhälsa-, sjukvård- och idrottsminister Åsa Regnér (S, tidigare bland annat generalsekreterare för RFSU) — barn, äldre- och jämställdhetsminister Kristina Persson (S) — strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Magdalena Andersson (S) — finansminister Per Bolund (MP) — finansmarknads- och konsumentminister Ardalan Shekarabi (S) — civilminister Gustav Fridolin (MP) — utbildningsminister Aida Hadzialic (S) — gymnasie- och kunskapslyftsminister Helene Hellmark Knutsson (S) — högre utbildning- och forskningsminister Ibrahim Baylan (S) — energiminister Mikael Damberg (S) — närings- och innovationsminister Mehmet Kaplan (MP) — bostads- och stadsutvecklingsminister Anna Johansson (S) — infrastrukturminister Sven-Erik Bucht (S) — landsbygdsminister Alice Bah Kuhnke (MP, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen) — kultur- och demokratiminister Ylva Johansson (S) — arbetsmarknadsminister