Fem fingrar klipptes av i vedklyven, men kommunen som beordrat mannen att utföra vedkapningen kan inte dömas till företagsbot. Vedförsäljningen var ingen näringsverksamhet.

Mannen var anställd av Socialförvaltningen i Fagersta Kommun i projektet ”Försörjning och arbete” som syftade till att ge människor i utanförskap sysselsättning. De utförde också vissa sysslor som kommunen fick ersättning för, och det var vid en av dessa, vedkapningen som olyckan skedde.

Mannen som i vanliga fall mestadels jobbade som chaufför, beordrades i juli 2010 att hjälpa till med att kapa ved. När ett vedträ fastnade försökte han peta bort det med ett annat, vilket ledde till att maskin kapade av samtliga fingrar på hans högra hand. Tre av fingrarna kunde opereras tillbaka, men återfick inte sin normala funktion.

Åklagaren ansåg att kommunen brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Det hade inte gjorts riskbedömningar och fanns inga skriftliga instruktioner för riskfyllt arbete, enligt åklagaren. Dessutom saknade vedklyven nödvändiga skydd, hävdade han och krävde därför att kommunen skulle betala 500 000 i företagsbot.

Kommunen ville inte betala boten, och överklagade beslutet. Men även tingsrätten gick på åklagarens linje, även om boten sänktes till 400 000.

Kommunen överklagade även det beslutet och har nu fått rätt. Svea hovrätt konstaterar att en förutsättning för att utdöma företagsbot är att ett brott har begåtts av en näringsidkare i utövningen av näringsverksamheten.

Även om Fagersta kommun sålde veden så handlade verksamheten främst om att skapa sysselsättning för deltagarna i projektet och verksamheten finansierades nästan uteslutande av pengar från kommunen och Arbetsförmedlingen.

Hovrätten konstaterar i sin dom att vedhanteringen snarare är att se som arbetsmarknadsåtgärd med en social funktion än som en verksamhet av ekonomisk art. Den kan därför inte klassas som näringsverksamhet, vilket är en förutsättning för att utdöma en företagsbot. Fagersta kommun slipper därför betala.