christer

Väsentliga besparingar är inte möjliga utan att det drabbar det fackliga uppdraget, säger Pappers förbundsekonom Christer Larsson. Foto: MATS ANDERSSON

 

Ständig strukturomvandling. Ständigt färre medlemmar. Hur Pappers ska anpassa sig när medlemskåren krymper är den hetaste frågan för förbundets kongress.

När Pappers kongress invigdes i Sundsvall på fredagseftermiddagen är det ett kraftigt krympt fackförbund som samlas för att diskutera sin framtid.

Sedan årtionden minskar antalet anställda som följd av ökande produktivitet och internationell konkurrens.

– Företagen formulerar sparkrav: Si eller så mycket ska kostnaderna minska för att vi ska nå en viss avkastning på kapitalet. Och så räknas det om till hur många tjänster som ska bort. En gubbe beräknas då kosta en halv miljon kronor per år, säger Pappers förbundsekonom Christer Larsson.

Till rationaliseringarna kommer en strukturell förändring: Tidningar på papper konkurreras ut av digitala medier. Det gäller särskilt dagstidningar, i mindre omfattning även magasin. På tre år har sex pappersmaskiner som gör tidningspapper stängts: Två i Hallstavik, en i Kvarnsveden, två i Hylte och en i Braviken.

– Under en tolvmånadersperiod försvann 1 500 jobb, säger Christer Larsson.

Mot den bakgrunden har förbundet utrett sin framtida organisation.

– Uppdraget var dels att effektivisera verksamheten, dels göra kraftiga besparingar, säger Christer Larsson, som har fungerat som sekreterare i utredningen.

– Men vi fann att väsentliga besparingar inte är möjliga utan att det drabbar det fackliga uppdraget.

Utredningens förslag till förändringar är därför begränsat:

• Antalet distrikt ska minska från sex till fem genom att det nuvarande distriktet Södra Norrland delas upp mellan Norra Norrlandsdistriktet och Gävle-Daladistriktet. Med fler avdelningar i varje distrikt vill utredningen skapa en större bas för diskussion och erfarenhetsutbyte.

• Antalet ledamöter i förbundsstyrelsen föreslås minska från nio till sju.

• Verkställande utskottet ska krympas från tre till två personer, samtidigt som en kanslichef tillsätts för att lyfta bort administrativt arbete från förbundskassören och förbundssekreteraren.

Det här är jämförelsevis små förändringar, med tanke på hur kraftigt Pappers medlemsantal har minskat. Ekonomiskt innebär de ingen besparing, däremot anser utredarna att verksamheten skulle bli kraftfullare.

Men en majoritet av förbundsstyrelsen är kritisk, liksom flera motioner från Pappers avdelningar till kongressen. Långa resvägar för de förtroendevalda i de nordligaste distrikten är en invändning. Svagare demokratisk förankring en annan.

När motionsbehandlingen inleds senare i dag, fredag, är det ovisst om det blir någon förändring av förbundets organisation över huvud taget. Frågan är vad det betyder för Pappers möjligheter att fortsätta som självständigt förbund. Ska man tro organisationsutredningen kommer 14 729 aktiva medlemmar år 2012 ha minskat till 10 310 år 2022.

– Vi är ett rikt förbund, med ett kapital på 700 – 800 miljoner kronor, säger Christer Larsson. Färre medlemmar betyder mer kapital per medlem. Vi kan täcka ett visst underskott genom att använda en del av avkastningen på kapitalet.

Därmed känner kongressombuden ingen direkt ekonomisk press för förändring.

– Men det finns andra aspekter, säger Christer Larsson. Effektiviteten i verksamheten är en. En annan är att vi som litet förbund kan få svårare att få gehör för våra frågor. Det tror jag vi får fundera över på sikt.