Öppna fler äldreboenden. I ett första steg ska alla över 90 år erbjudas plats.

• Skapa kontinuitet. Gamla människor med hemtjänst ska inte behöva släppa in 14 olika personer på två veckor. Så ser det ut i dag. I genomsnitt, inte där det är som värst.

• Avskaffa valfriheten. Många äldre klarar inte av att, som i Stockholm, välja mellan hundratals olika hemtjänstföretag. Forskning visar att bara hälften av dem som har fyllt 77 år kan göra ett kundval.

• Bygg upp en ny vårdkedja för alla över 65 år. Låt vårdcentralerna ta hand om dem som är yngre.

Det är fyra förslag ur en ny rapport från Kommunal om den splittrade vården och omsorgen av gamla.

annelienordstrom– Politikerna sparar på vården och omsorgen genom att handla upp alldeles för billigt. De vet att resultatet blir obehagliga besparingar, men dem får entreprenörerna genomföra så slipper politikerna ta ansvaret inför medborgarna. Privatiseringshets, prispress och korta upphandlingsperioder har tillsammans skapat en nedåtgående spiral, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Den nya rapporten ”Lapptäcke utan sömmar” beskriver denna nedåtgående spiral. En konsekvens av den är att 140 000 människor antingen har kortat sin arbetstid eller slutat jobba helt för att ta hand om sina anhöriga. De får ta hand om den omvårdnad som samhället inte klarar och stångas med vården för att deras anhöriga ska få den hjälp de behöver.

– Vi behöver en vård och omsorg som inte kräver att anhöriga ställer krav för att gamla ska få den vård och omsorg de behöver. Alla har inte anhöriga som för deras talan, betonar Anna Werkelin Ahlin som har skrivit rapporten tillsammans med Emma Ölmebäck.

På Kommunals uppdrag har undersökningsföretaget Evry intervjuat 1 006 anhörigvårdare av 1 579 i målgruppen. Svarsfrekvensen var ovanligt hög, 64 procent.

46 procent svarar att mer valfrihet inte skulle ha någon betydelse alls för vården av deras anhöriga. 19 procent tror att det skulle ha ganska eller mycket stor betydelse.

I stället efterlyser de anhöriga tre andra saker. Procentsiffran visar hur många som tror att åtgärderna skulle ha ganska eller mycket stor betydelse:

• Bättre möjligheter att klaga på vården. 77 procent.

• Sjukvård som är bättre anpassad till sjuka äldres behov. 76 procent.

• Bättre samordning mellan kommun och landsting, till exempel mellan sjukhusen och hemtjänsten. 77 procent.

Äldre behöver mest vård. Någonstans runt tre fjärdedelar av sjukvårdens kostnader går till vård av äldre över 65 år. Dålig hemsjukvård leder till att många gamla hamnar på sjukhus igen i onödan. Det kostar mycket pengar som kunde användas bättre.

Det ligger bakom förslaget att låta vårdcentralerna ta hand om barn och yrkesaktiva och i stället bygga upp en helt ny sjukvård för de äldre. Där ska det finnas kompetens om åldrandet och åldrandets sjukdomar. Och det ska vara samma vårdapparat hela vägen från hemtjänsten till akuten. Ingen ska behöva skrivas ut från sjukhuset till en obefintlig eller bristfällig hemvård.

– I dag leder bristerna till att 40 procent av de gamla läggs in på sjukhus på nytt. Det är dyrt och det är kostnader som går att undvika, säger Emma Ölmebäck.

Ny vårdkedja för gamla

Här är Kommunals förslag i korthet:
• Kommunerna ska sköta både sjukvård och omsorg de gamla. Det ska inte finnas några ”diken” mellan kommunen och landstinget.
• Personalen i äldreomsorgen ska vara utbildad. I dag saknar var fjärde anställd i hemtjänsten utbildning, i Stockholm drygt hälften av de anställda. Inom äldreomsorgen saknar 14 procent av personalen utbildning. Det är dags att uppvärdera undersköterskorna och att bygga upp teamvård i äldreomsorgen.
• De äldres rättigheter ska vara utgångspunkten för ny lagstiftning om valfrihet – inte företagens intressen. Det betyder att både LOV och LOU, lagarna om valfrihet respektive offentlig upphandling, måste skrivas om. I till exempel Storstockholm har LOV lett till så många hemtjänstföretag att sjukvården inte klarar av att samverka med alla.
• Ständigt ny personal gör att sådant som urinvägsinfektioner och uttorkning inte upptäcks i tid. Resultatet blir dyra  och onödiga sjukhusbesök. Bättre arbetsvillkor, rätt till heltid och stopp för delade turer är vad Kommunal vill se för att få personalen att stanna.
• Demenssjuka och kroppsligt sjuka ska inte vårdas tillsammans. Antalet äldreboenden ska öka.