Valet i år är avgörande, inte minst för arbetsmarknadens parter. Arbetet har bett två parter – fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Almega – ge sina prioriterade förslag för politiken de kommande åren.

Foto: Fanni Olin Dahl

Foto: Fanni Olin Dahl

Sekos politiska förslag

1. Tryggare upphandlingar

Kollektivavtal och personal ska följa med vid byte av entreprenör i samband med en upphandling. Ingen ska behöva söka om sitt jobb igen.

Jonas Miltons kommentar: Då missar man en av poängerna. En ny entrepenör kan kanske bedriva verksamheten mer effektivt och kanske på ett annorlunda sätt. Den nya entreprenören har kanske egen lämplig personal.

2. Slopa allmän visstid  

Slopa allmän visstid som anställningsform och inför tillsvidareanställning på heltid som norm.

Jonas Miltons kommentar: Tillsvidareanställning är huvudregeln redan i dag. Tidsbegränsade anställningar behövs bland annat för flexibiliteten.

Tidsbegränsade anställningar är ett utmärkt sätt att få in ungdomar och oprövade på. Antalet tidsbegränsade anställningar ökar inte.

3. Satsa på infrastruktur

Ett investeringsprogram för fler bostäder och infrastruktur värd namnet. Regeringen bör satsa 32 miljarder kronor årligen utöver dagens investeringar. Detta leder till en sysselsättningsökning med drygt 180 000 jobb.

Jonas Miltons kommentar: Om det finns pengar är det bra med satsningar på infrastruktur och på bostäder. Och det är en fråga om prioriteringar. Bland våra medlemmar finns arkitekter, tekniska konsulter och andra som är redo att sätta igång.

4. Bättre skydd för sjuka och arbetslösa

Förbättrat skydd vid såväl arbetslöshet som sjukdom. Höjt tak i a-kassan. Utförsäkringarna i sjukförsäkringen måste stoppas.

Jonas Miltons kommentar: Utvecklingen på arbetsmarknaden går rasande fort. Omställning är viktig. Vi ser gärna att a-kassan omfattar alla och att den höjs. Vi vill ha en statlig a-kassa.  

 

Foto: Fanni Olin Dahl

Foto: Fanni Olin Dahl

Almegas politiska förslag

1. Minskad strejkrätt

Reformering av vårt konfliktsystem. Det behövs en proportionalitetsprincip och reglerna för sympatiåtgärder är alldeles för omfattande.

Janne Rudéns kommentar: Att inskränka konflikträtten skulle rubba balansen och kraftigt stärka arbetsgivarna på arbetstagarnas bekostnad. Den svenska modellen har gynnat såväl arbetsgivare som arbetstagare och bland annat skapat möjligheter till reallöneökningar och låg inflation. Många av Almegas kollegor utomlands tittar avundsjukt på hur denna modell fungerar.

2. Ny skattereform

Vi behöver en skattereform som tar hänsyn till de förändringar som skett bland annat i näringslivet. Dagens skattesystem är för mycket lapptäcke. Enkla principer.

Janne Rudéns kommentar: Instämmer. Det är för mycket lapptäcke i skattesystemet i dag. Det behövs en bred skatteöversyn med ökad likformighet och neutralitet. Målet är givetvis att säkra en bra och rättvis välfärd.

3. Mer arbetskraftsinvandring

Vi måste öppna Sverige för mer arbetskraftsinvandring. Vi står inför arbetskraftsbrist. Vi behöver få mer kompetens till Sverige.

Janne Rudéns kommentar: Det är viktigt med arbetskraftsinvandring. Men det är också oerhört viktigt att de som kommer till Sverige för att arbeta har samma arbetsvillkor som sina kollegor. Och vi har 400 000 arbetslösa i Sverige. Det behövs en ny politik för ökad sysselsättning.

4. Ändra lasreglerna

Reformera lagen om anställningsskydd så att kompetens tillmäts större betydelse vid arbetsbrist.

Janne Rudéns kommentar: Om parterna inte kan enas om en annan turordning än lagens, så sker urvalet efter anställningstid. Att förändra las och som grund istället använda sig av begreppet ”kompetens” anser vi inte vara tillräckligt rättssäkert.

Turordningsregler är förhandlingsbara. Tanken är att fack och arbetsgivare ska kunna komma överens om en annan turordning. Som regel fungerar systemet väl.

 

Kommentar

PARTERNA INTE ENIGA OM MYCKET

Motsättningarna mellan fack och arbetsgivare finns även i politiken. De prioriterar olika och är djupt oense om bland annat arbetsmarknadskonflikter, las och allmän visstid.

Arbetet har bett Almegas vd Jonas Milton och Sekos ordförande Janne Rudén att ta fram sina fyra mest angelägna politiska förslag. Därefter har de kommenterat varandras föreslag.

De är framför allt oense om flera av förslagen. Jonas Milton och janne Rudén står mot varandra när det gäller las, arbetsmarknadskonflikter, allmän visstid och om vad som ska hända med avtal och personal när en entreprenör byts vid en upphandling.

Även om de två delvis kan instämma i varandras idéer så ger de inte frågorna samma tyngd och innebörd. Almegas Jonas Milton kan ställa upp både på infrastruktursatsningar och höjd a-kassa medan Sekos Janne Rudén kan gå med på att skattesystemet behöver reformeras och att arbetskraftsinvandringen är viktig.

– Sekos satsning på infrastruktur och bostadsbyggande är väl en halvstor fråga för oss. Men inte alls jämförbar med vår vilja att ändra skattesystemet, säger Almegas Jonas Milton.

Han ställer även delvis upp på Sekos förslag om a-kassan, men för Almega handlar det om ett nytt system för både a-kassa och sjukförsäkring, som ska vara statligt. Seko vill stoppa utförsäkringarna från sjukförsäkringen medan Jonas Milton inte prioriterat utförsäkringarna.

Även om Janne Rudén håller med om att det behövs ett nytt skattesystem så är det inte så troligt att de två är överens om den konkreta utformningen av ett sådant.

Göran Jacobsson