Partierna är rejält oense om allmän visstid och vinster i välfärden. Däremot finns det ett brett stöd för att höja taket i a-kassan, dock är det olika förslag på hur mycket.

Arbetet har frågat partierna om deras uppfattning om några av de frågor LO och LO-förbunden lyfter fram inför valet.

Alla utom Moderaterna förespråkar en höjning av a-kassans tak. Vänsterpartiet går längst med en höjning från dagens 680 kronor till 960 kronor per dag medan Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet inte anger någon ny nivå utan anser att landets ekonomi får avgöra. KD vill indexera ersättningen för att de arbetslösa ska få kompensation för prisökningar på livsmedel, boende och annat. FP utmärker sig genom att koppla a-kassan till förändringar av las.

Ingen motsätter sig rätten till heltid. De borgerliga vill inte ha lagstiftning utan vill att de offentliga arbetsgivarna ska vara ett föredöme. Och KD anser att en lag skulle kosta arbetstillfällen. Socialdemokraterna går på sätt och vis längst genom att lägga förslag som arbetsgivare i kommuner och landsting och förespråka kollektivavtal om rätt till heltid.

Allmän visstidsanställning splittrar partierna. De borgerliga värnar om den och anser att det kan vara en väg till jobb medan de rödgröna ser risken för missbruk och vill avskaffa och begränsa möjligheterna till tillfälliga anställningar.

Även vinster i välfärden är en ordentlig vattendelare. De borgerliga värnar möjligheterna för privata företag i välfärdssektorn att göra vinst medan de övriga vill införa någon form av begränsning. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ kräver att överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Bara KD och FI säger ja till kollektivavtal vid offentlig upphandling. S vill att det ska vara möjligt att ställa kravet medan V vill utreda möjligheterna att stärka kollektivavtalets ställning vid offentlig upphandling. M, FP, SD och MP vill försäkra sig om att de anställda i företagen som får offentliga uppdrag har bra villkor. C lyfter fram bra arbetsmiljö.

 

Så här ser partierna på …

rätt till heltid

MP-webblitenMiljöpartiet
För rätt till heltid. Offentliga arbetsgivare ska erbjuda heltid som norm och deltid som en möjlighet.

S-webblitenSocialdemokraterna
Heltid ska vara norm. S vill ha kollektivavtal som ger rätt till heltid i kommuner och lands­ting. Och krav på heltid vid offentlig upp­handling.

V-webblitenVänsterpartiet
Ändra las, lagen om anställnings­skydd, så att heltid är norm. Reglerna ska vara dispositiva.

M-webblitenModeraterna
Parterna har det huvudsakliga ansvaret för de centrala villkoren på arbetsmarknaden. Vore olyckligt med mer statlig kontroll.

FP-webblitenFolkpartiet
Vill inte ha lagstiftning. Kommuner och landsting ska vara förebilder och i möjligaste mån erbjuda heltid till dem som önskar.

C-webblitenCenterpartiet
Ingen lag om rätt till heltid. Centerpartiet vill arbeta för att heltidsjobben ska öka i kommuner, landsting och regioner.

KD-webblitenKristdemokraterna
Lag om heltid skulle kosta ett flertal arbets­tillfällen, men angeläget att de som vill får arbeta heltid. Offentliga arbetsgivare bör vara föredöme.

SD-webblitenSverigedemokraterna
Rätt till heltid central i offentlig sektor. SD vill avsätta pengar så att en fjärde­del av dem som vill ha heltidsjobb snabbt kan få det.

FI-webblitenFeministiskt initiativ
Ja till lag om rätt till heltid.

 

… a-kassan

MP-webblitenMiljöpartiet
Höjt tak till 880 kronor under de första 100 dagarna. Höjningen ska göras under en tvåårsperiod. På sikt vill MP ha ett helt annat system, som ska ersätta a-kassa, sjukpenning, och ge en allmän grundtrygghet.

S-webblitenSocialdemokraterna
Taket i a-kassan ska höjas, till 910 kronor per dag.

V-webblitenVänsterpartiet
Höj taket till 960 kronor om dagen. Lägsta dagpenningen bör höjas till 410 kronor. Bätt­re möjlighet att deltidsstämpla. Lättare kvalificera sig för ersättning.

M-webblitenModeraterna
En höjning av taket riskerar att öka jämvikts­arbetslösheten. Satsar hellre på arbetsmarknads­politik och tillväxtreformer.

FP-webblitenFolkpartiet
Höjt tak, men det ekonomiska utrymmet får avgöra hur stor höjningen blir. FP kopplar a-kassan till änd­rade las-regler, som ska bygga på kompetens i stället för anställningstid.

C-webblitenCenterpartiet
Höj taket under de tre första månaderna. Anger dock ingen ny nivå.

KD-webblitenKristdemokraterna
Höj och indexera ersätt­ningen. Ekonomin får avgöra till vilken nivå ersättning­en höjs. A-kassan ska vara allmän och obligatorisk.

SD-webblitenSverigedemokraterna
Höj taket i a-kassan till 900 kronor per dag. SD är mot begränsningen av a-kassan för dem som arbetar deltid.

FI-webblitenFeministiskt initiativ
Stöder S:s förslag om höjning av taket. Vill ta bort deltidsbegränsningen. Ersättningen ska inte sänkas efter en viss tid. Extrakarensen för den som säger upp sig själv ska bort.

 

… allmän visstidsanställning

MP-webblitenMiljöpartiet
En person som haft tillfälliga anställningar i tre år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare ska få en tillsvidare­anställning.

S-webblitenSocialdemokraterna
En arbetsgivare ska kunna ha en person tillfälligt anställd i två år under en femårs­period, sedan är det nog. Vill sätta stopp för att viss­tidsanställningar används för ett kontinuerligt arbetskrafts­behov.

V-webblitenVänsterpartiet
Avskaffa. Tillsvidareanställning ska i lagen vara norm och det ska krävas objektiva skäl för tillfällig anställning.

M-webblitenModeraterna
För många är det ett sätt att få in en fot på arbetsmarkna­den. Siffror från Eurostat visar att Sverige är bland de länder som har flest som går från tillfälliga till fasta jobb.

FP-webblitenFolkpartiet
Visstidsanställ­ningar är en viktig ingång för unga och nyanlända. Hårdare regler riskerar att drabba unga som får svårare att få jobb.

C-webblitenCenterpartiet
Språngbräda för unga in på arbets­marknaden. Viktigt att det finns olika slags anställningar.

KD-webblitenKristdemokraterna
Visstidsanställ­ning är viktig för att den ökar chansen att komma in på arbetsmarknaden.

SD-webblitenSverigedemokraterna
Inte emot allmän visstid. Företagen behöver flexibilitet. Allmän visstid får dock inte användas för att undgå reglerna i las.

FI-webblitenFeministiskt initiativ
Det måste bli ett stopp på staplade tillfälliga anställningar. Osäkra anställningar innebär osäkert liv.

 

… vinster i välfärden

MP-webblitenMiljöpartiet
Eventuellt överskott ska återinvesteras. Skattepengar till välfärden ska stanna där. Kortsiktiga intressen får inte styra välfärden.

S-webblitenSocialdemokraterna
Begränsa vinsterna, men inte något vinstförbud. Hårdare kontroll för att se till att företagen betalar skatt i Sverige och inte gör vinst på lägre kvalitet.

V-webblitenVänsterpartiet
Inga skatte­pengar till vinst­drivande företag i vård, skola, förskola och äldreomsorg. Allt överskott ska återinvesteras i verksamheten.

M-webblitenModeraterna
Föreslår inga förändringar utan pekar på att regeringen skärpt tillsynen och reglerna samt minskat möjligheterna för privata företag i välfärdssektorn att undgå beskattning.

FP-webblitenFolkpartiet
Inget emot vinst­uttag ur en välskött verksamhet. Men vinsten får inte skapas på bekostnad av kvaliteten. Skarp tillsyn. Verksamhet som inte håller måttet ska stängas.

C-webblitenCenterpartiet
Vinster inget problem så länge utföraren levererar kvalitet. Vinstbegränsning leder till minskad valfrihet och C vill ha mer valfrihet.

KD-webblitenKristdemokraterna
Dålig kvalitet och kortsiktighet ska bekämpas, inte vinsten. Det behövs tydliga kvalitetskriterier, bra uppföljning och tillsyn och god upphand­lingskompetens.

SD-webblitenSverigedemokraterna
Begränsa vinstuttagen. Tydliga riktlinjer och krav för god service. Se till att riskkapi­talbolag och andra kortsiktiga aktörer inte har något intresse av detta.

FI-webblitenFeministiskt initiativ
Helt emot vinstuttag. All eventuell vinst ska tillbaka till verksamheten.

 

… krav på kollektivavtal vid upphandling

MP-webblitenMiljöpartiet
Upphandlare ska kunna ställa krav på kollektiv­avtalsliknande villkor. Krav på kollektivavtal kan utestänga företag från andra länder.

S-webblitenSocialdemokraterna
Lagen ska inne­bära att det alltid ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upp­handling.

V-webblitenVänsterpartiet
Kollektiv­avtalens ställning ska stärkas vid upphandling. Utredning om förbättringar i lag.

M-webblitenModeraterna
Inte aktuellt med krav på kollektivavtal, men viktigt med schyssta villkor hos arbetsgivare som deltar i offentliga upp­handlingar

FP-webblitenFolkpartiet
Inga krav på kollektivavtal. Det skulle diskriminera företag utan kollektivavtal. Ska vara möjligt att kräva avtalsliknande villkor.

C-webblitenCenterpartiet
Inget sådant krav vid offentlig upphandling. Vill eftersträva gemensamma arbetsmiljöregler inom EU utan att nivån i Sverige sjunker.

KD-webblitenKristdemokraterna
Ja, kommuner och landsting ska kräva kollek­tivavtal eller motsvarande när andra ska sköta vård, skola och omsorg.

SD-webblitenSverigedemokraterna
Inte tagit ställning till om kollektivavtal ska vara ett krav. Det viktiga är att de anställda har rimlig lön och bra villkor.

FI-webblitenFeministiskt initiativ
Ja.