Svenskt Näringsliv och LO är oense om inhyrd personal används för att runda anställningsskyddet vid uppsägningar. Arbetsgivarna beskyller facket för att svartmåla bemanningsbranschen.

Utgångspunkten för debatten är en statlig utredning, Inhyrning och företrädesrätt vid återanställning, som presenterades nyligen. Utredningen uppdrag var bland annat att undersöka i vilken omfattning som personal hyrs in när uppsagda fortfarande har företrädesrätt till återanställning enligt Lagen om anställningsskydd.

Utredaren Eskil Wadensjö drar slutsatsen att det är sällsynt att personal hyrs in i situationer där tidigare uppsagda fortfarande har företrädesrätt till återanställning.

christeragrenDet här tar Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv, som utgångspunkt för en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han skriver att facket har en skev verklighetsuppfattning om bemanningsbranschen och borde erkänna den som ett sätt att komma in på arbetsmarknaden och att bemanningsbranschen skapar jobb.

Facket har en annan bild än utredaren och Christer Ågren:

KentAckholt– Det kändes som att utredaren inte lyssnade särskilt mycket på oss utan redan hade sina slutsatser klara, säger Kent Ackholt, som för LO:s räkning var med i utredningens referensgrupp.

Utredaren tvingas konstatera att man inte har något statistiskt säkerställt resultat när det gäller varsel om uppsägning, eftersom Arbetsförmedlingen med hänvisning till sekretess inte lämnat ut uppgifter. I stället bygger utredningen på ett mindre antal intervjuer med arbetsgivare och en enkät till parter på arbetsmarknaden, där 46 av 73 tillfrågade svarade. Eskil Wadensjö anser att detta givit en god bild av förhållandena.

Kent Ackholt säger att folk ofta hör av sig och berättar just att ordinarie personal sägs upp samtidigt som inhyrda behålls. Och han pekar på att många företag har skaffat sig bemanningsstrategier som innebär att en allt större del av personal inte ska vara fast anställd. För en del handlar det om att ha en viss procent tillfälligt anställda, andra strävar efter en bestämd andel inhyrda medan en del kombinerar inhyrda och visstidsanställda.

Tillsammans med LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har Kent Ackholt skrivit ett svar på Christer Ågrens inlägg. Förutom att de inte håller med utredaren och Christer Ågren skriver de att inhyrda inte har samma inflytande som den ordinarie personalen på en arbetsplats.

De hävdar också att bemanningsföretagen inte skapar några jobb, eftersom de bara fyller de arbetskraftsbehov som finns ute i kundföretagen. Och de pekar på att inhyrda har en mer otrygg anställning.

Kent Ackholt och Torbjörn Johansson kräver dessutom att det ska vara förbjudet att hyra in för stadigvarande arbetskraftsbehov.

– Inhyrning är i sin ordning om det handlar om kortare arbetstoppar, men så är det inte längre. När inhyrningen ökar får vi tystare arbetsplatser. Vi vill att företagen i första hand anställer folk själva och det gör att vi kan ha en bra facklig verksamhet, säger Kent Ackholt.