Socialdemokraterna vill satsa 2,8 miljarder kronor för att få in 20 000 ungdomar i äldreomsorgen. På så sätt hoppas man kunna göra något åt både underbemanningen och ungdomsarbetslösheten.

Behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt de kommande åren. Andelen av befolkningen som är 75 år eller äldre ökar markant. Samtidigt har antalet äldreboenden minskat och äldreomsorgen står inför en generationsväxling.

Enligt partiledaren Stefan Löfven vill Socialdemokraterna med sitt förslag få till en lösning på tre problem: underbemanningen inom äldreomsorgen, generationsväxlingen och ungdomsarbetslösheten. Men förslaget innebär inte någon permanent ökning av antalet anställda. Det handlar om ett års subventionerad anställning, där staten står för både lönen och kostnaden för utbildning medan arbetsgivaren står för handledningen.

– Det är viktigt att vi ser den generationsväxling som kommer nu. Vi har en stor generation med äldre anställda med bred erfarenhet och kunskap som kommer att lämna de närmaste åren. Då är det viktigt att vi får in ungdomarna. Vi vet att de vill arbeta i välfärden, säger Löfven.

Anställningarna är fullt subventionerade av staten och följer avtal. Förslaget innebär att unga arbetslösa erbjuds anställning under ett år kombinerat med utbildning och handledning. Löfvens förhoppning är att kommunerna sedan tar ansvar för att ungdomarna fullföljer utbildningen.

Även privata aktörer ska få del av pengarna. Någon risk för missbruk och undanträngning av ordinarie jobb ser Löfven inte.

– Det är parterna som styr hur det här hanteras. Det finns ett avtal mellan SKL och Kommunal och de får se till att det blir rätt.

Förslaget är tänkt att genomföras under kommande mandatperiod och kostar fullt utbyggt 2,8 miljarder kronor per år.

Traineeförslaget

• 20 000 traineejobb inom omsorgen för äldre och funktionshindrade.
• Anställning med avtalsenlig lön 75 procent av tiden.
• Utbildning till undersköterska resterande tid.
• Enligt avtal mellan SKL och Kommunal.
• Alla kostnader täcks av staten medan arbetsgivaren ansvarar för handledningen.
• Även privata vårdaktörer får del av bidraget.
• Kostar 2,8 miljarder per år fullt utbyggt.