Vilka är valets viktigaste frågor? Och vilka sitter i drömregeringen? Arbetet frågade tio arbetsgivarrepresentanter.

 

henrikbackstromHenrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen (som har blivit svensk medborgare för att kunna rösta i riksdagsvalet)

Valets viktigaste frågor?

– Politikerna behöver se till att EU:s bemanningsdirektiv blir riktigt infört. Det saknas regler som ser till att begränsningar av bemanningsverksamheten bara får förekomma om det motiveras av de bemanningsanställdas hälsa, skydd och arbetsmiljö enligt EU:s bemanningsdirektiv. Dessutom vill jag lyfta fram att det är olagligt att införa begränsningar av bemanningsverksamhet även i avtal när bemanningsdirektivet har trätt i kraft.

Bemanningsföretagens drömregering?

– I regeringen vill vi se de partier som kan uppfylla våra önskemål. Allianspartierna har inte lyckats så bra med det. Och när det gäller de andra partierna är det ännu sämre. Nu ska vår organisation genomföra tusen möten med politiker och därefter ska vi bestämma oss vilka partier vi ska stödja.

 

 

jonasmiltonJonas Milton, förbundsdirektör för Almega tjänsteföretagen

Valets viktigaste frågor?

– För oss är valfrihet och vinstfrågan viktiga. Dessutom vill vi se en skattereform. Många av våra medlemsföretag är bekymrade över att det finns krav på att förbjuda vinster inom vård, skola och omsorg. Vi vill inte ha ett sådant förbud.

– Dessutom är beskattningen tung för många företag. Vi vill ha lägre skatt på arbete. Det behövs en skattereform och vi kan tänka oss en sänkning av marginalskatterna och att ta bort värnskatten. Dessutom är de sociala avgifterna höga.

Almegas drömregering?

– Vi har inga preferenser när det gäller politiska partier. För oss är sakfrågorna avgörande.

 

 

PeterJeppssonPeter Jeppsson, vd för Transportgruppen

Valets viktigaste frågor?

– Det behövs investeringar i infrastruktur. Sverige är sämst i OECD på att satsa på infrastrukturen. En bra infrastruktur ger jobb, välfärd och tillväxt.

– Dessutom borde någon våga ta tag i regelverket på arbetsmarknaden. Det är från 70-talet och funkar inte i dag. Framför allt behöver turordningsreglerna och bestämmelserna om konflikter på arbetsmarknaden ändras.

Transportgruppens drömregering?

– Vi vill se partier som gör något på våra områden i regeringen. Till skillnad från facket har vi inget samarbete eller sympatier med några partier.

 

 

akesvenssonteknikforetagenÅke Svensson, vd för Teknikföretagen

Valets viktigaste frågor?

– Utbildningsfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill ha mer satsningar på matematik, naturvetenskap och teknikämnet för att skapa intresse hos unga och för att fler ska vilja jobba i industrin.

– För Teknikföretagen är frihandel viktigt och att vi förstår att frihandel på en öppen världsmarknad leder till möjligheter för Sverige.

– Och skulle jag säga en tredje sak får det bli forskning och att vi ser till att vi har ett bra innovationsklimat

Teknikföretagens drömregering?

– Det har vi ingen uppfattning om. Vi vill samarbeta med dem som bildar regering för att skapa bra möjligheter för industrin.

 

 

mariesoderqvistMarie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen

Valets viktigaste frågor?

– En fråga är naturligtvis att bibehålla sänkningen arbetsgivaravgiften för unga och bibehålla sänkningen av restaurangmomsen. Dessutom vill vi ha fungerande livsmedelskontroller. Problemet är att kommunerna sköter kontrollen så olika i dag. Vi vill att livsmedelskontrollen ska vara enhetlig med tydliga och lika kriterier i hela landet.

Livsmedelsföretagens drömregering?

– Vi är ju inte partipolitiska, men generellt ligger Alliansens politik närmast oss.

 

 

KarinJohanssonsvhandelKarin Johansson, vd för Svensk Handel

Valets viktigaste frågor?

– Först vill jag lyfta frågorna som har med ungdomsjobben att göra. Det är arbetsgivaravgiften för unga och det är utbildnings- och kompetensfrågor. Sänkningen av arbetsgivaravgiften betyder 4 miljarder kronor för oss och det motsvarar 14 000 jobb för unga. De utbildningar som finns på gymnasiet och yrkeshögskolan motsvarar inte de behov som handeln har. Utbildningssystemet måste hänga med i utvecklingen.

– För oss är dessutom transport och infrastruktur viktigt. Järnvägstrafiken måste funka och vara punktlig. Och butiker i stadskärnor måste få leveranser. Logistiken måste funka.

Svensk Handels drömregering?

– I regeringen vill vi se de partier som tar våra frågor på allvar.

 

 

olamanssonOla Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier

Valets viktigaste frågor?

– För oss är det viktigt med en politik för infrastruktur och för bostadsbyggande. Oavsett vilka som sitter i regeringen är det viktigt med långsiktiga spelregler som kan få igång bostadsbyggandet. Dessutom vill vi få bort oseriösa aktörer från byggbranschen. Vi behöver hjälp av politikerna att införa närvaroliggare i alla byggföretag. Skatteverket måste göra kontroller och Arbetsmiljöverket ge sig på dem som tummar på säkerheten.

Byggindustriernas drömregering?

– Vi vill se en stark regering som lyssnar på de bitar vi för fram. Nuvarande regering har lyssnat mycket på oss. Om det blir regeringsskifte hoppas vi att den nya regeringen fortsätter med det.

 

 

evaostlingEva Östling, vd för Visita

Valets viktigaste frågor?

– Vi arbetar för att informera om vad en fördubblad moms på restaurangmat och en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år skulle få för effekt för våra medlemmar och för arbetslösheten, särskilt hos unga och utlandsfödda.

Visitas drömregering?

– Visita har ingen åsikt om vem som sitter i regeringen, det är väljarnas uppgift. Vi driver sakfrågorna som är viktiga för våra medlemmar på deras uppdrag.

 

 

JanSiezingJan Siezing, vd för Elektriska installatörsorganisationen

Valets viktigaste frågor?

– Att på det övergripande planet göra något åt ungdomsarbetslösheten. Och stimulera entreprenörskap och underlätta för riskkapitalister. Vi tycker också att den statliga utredningen om elektrikerbehörighet är betydelsefull. Vi vill att det ska bli enklare för en kund att kontrollera en elektrikers behörighet.

EIO:s drömregering?

– För oss spelar färgen mindre roll. Vi vill se de partier som driver våra frågor i regeringen.

 

 

carinahakanssonCarina Håkansson, vd för Skogsindustrierna

Valets viktigaste frågor?

– Nej till kilometerskatt – eller avståndsbaserad slitageavgift som Socialdemokraterna benämner det. En skatt på avstånd hotar jobb och utveckling i hela landet. Och vi vill ha en energipolitik som säkrar energiförsörjningen för den elintensiva skogsindustrin.

Skogsindustriernas drömregering?

– Vi vill ha en regering som ser skogsindustrins betydelse för jobb och välfärd.

 

Läs också:

Svenskt Näringsliv vill att AF får konkurrens