Både arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar för fjärde året i rad, enligt anmälningarna till Arbetsmiljöverket. Mest ökar arbetsskadorna bland kvinnor.

Förra året anmälde 31 600 personer att de skadats så allvarligt i olyckor på jobbet att det ledde till sjukfrånvaro, det är tre procent fler än förra året. En majoritet av dem som anmälde olyckor med sjukfrånvaro är män. Kvinnor anmäler däremot oftare olyckor utan frånvaro, och även dessa anmälningar ökar. Förra året inkom 60 700 anmälningar av sådana olyckor till Arbetsmiljöverket.

Mest ökar dock arbetssjukdomarna, som är de arbetsskador som inte beror på olycksfall. Förra året anmäldes 11 100 arbetssjukdomar och det är nio procent fler än året innan. Den vanligaste orsaken till arbetssjukdomarna är belastningsfaktorer, vilket innebär tunga lyft, och arbetsställningar eller upprepade rörelser som är ensidiga och ansträngande.

Den näst vanligaste orsaken är organisatoriska och sociala faktorer och det är dessa problem som ökar allra mest. Det kan handla om relationsproblem på jobbet, stress eller påfrestande klientkontakter.

Kvinnor drabbas oftare av arbetssjukdomar än män, och det är också kvinnor som jobbar inom vård, skola och omsorg som står för den största ökningen av arbetsskadorna.

Fram till 2009 fanns det en nedåtgående trend för arbetsskadorna, men sedan dess har de ökat, även om man tar hänsyn till att fler arbetar.

– Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet, säger Håkan Olsson, avdelningschef med ansvar för inspektionen på Arbetsmiljöverket, i en kommentar till statistiken.

När det gäller de allra allvarligaste olyckorna, dödsolyckorna, fortsätter dock trenden nedåt, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Förra året omkom 45 personer på jobbet i Sverige, om även anställda hos utländska arbetsgivare och klienter på olika institutioner räknas in. Om man bara räknar förvärvsarbetande i svenska företag var siffran ner i 33, vilket är den lägsta siffran någonsin.