Industriarbetsgivarna och Elektrikerförbundet har undertecknat sitt eget Saltsjöbadsavtal. Fred är därför det som i fortsättningen karaktäriserar de två parternas umgänge. Det framgår av en i all tysthet framförhandlad uppgörelse som undertecknas i nästa vecka.

Enkelt uttryckt kan överenskommelsen sägas fungera som ett en frisedel för processindustrin i eventuella framtida strider om ackordslönernas vara eller icke vara bland elektrikerna. Samtidigt utgör överenskommelsen just ett stöd för det system med prestationslöner som elektrikerna värnar om.

Det är den här bytesaffären – fred för arbetsgivarna och ackordslöner för facket – som möjliggjort avtalet och som innebär en vinn-vinn-situation för båda parter.

ronnywenngren– Att värna om vårt prestationslönesystem har varit vår i särklass viktigaste drivkraft för att försöka nå den här uppgörelsen, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren.

Stoltheten och glädjen över den överraskande uppgörelsen är också tydlig hos Industriarbetsgivarna, där vice vd Robert Schön kommenterar uppgörelsen så här:

– Arbetsfred är alltid en prioriterad fråga för oss. Därför gick vi in i de här förhandlingarna. Att Elektrikerförbundet också tydligt gjort klart att de ser industrin som lokomotivet för välfärden har naturligtvis också gjort förhandlingarna enklare.

Bakom det överraskande avtalet finns en lång förhistoria där trevande diskussioner förts av och till. Starten skedde redan 2007, men först sommaren 2014 är parterna nu redo att skriva under ett avtal.

En förklaring till att förutsättningarna finns kan, åtminstone delvis, sökas i skapandet av Industriarbetsgivarna. Sammanslagningen av Skogsindustrierna med Stål & Metall och Gruvorna skapade en tillräckligt stor organisation för att orka förhandla fram en slutlig uppgörelse.

En viktig förklaring till inte minst Elektrikernas intresse för avtalet rör industrins upphandling av installationstjänster. Industrin är en mycket viktig och dominerande kund för merparten av de elektriska installationsföretagen.

Det har förekommit diskussioner om ackordslönernas vara eller icke vara och hur de påverkar priset. Viss ovilja att acceptera installationsföretagens prestationslöner har också märkts från industrins sida. En hotande strid kring prestationslönerna har därför inte kunnat uteslutas.

Och just ifrågasättandet och de eventuella följderna har skapat oro bland elektrikerna. Att utveckla ackordslöneformen tillsammans med beställare/kunder är i linje med Elektrikerförbundets tankar, men ett avskaffande avvisar förbundet.

Än värre skulle det vara, sett med elektrikerögon, om arbetstillfällen skulle försvinna på grund av ett omstritt och ifrågasatt prestationslönesystem.

Bakom arbetsgivarintresset för uppgörelsen finns en lång tids oro för att dras in i konflikter. Det är en oro som de delar med andra arbetsgivareförbund.

Kritiken mot Elektrikerförbundet har genom åren varit både hård och återkommande. Inte minst Svenskt Näringsliv har vid otaliga tillfällen pekat ut förbundet som bråkstakar.

Det gäller både då Elektrikerna varit direkt indraget i en egen konflikt och när facket varslat om sympatiåtgärder för ett annat förbund som varit i behov av konfliktstöd.

Inte minst industrin har levt med hotet att dras in i konflikter som handlar om frågor utanför deras eget avtalsområde. Den insikten – eller de farhågorna – har påverkat Industriarbetsgivarna i sökandet efter en lösning som undanröjer hotet.

Som en konsekvens av fredsuppgörelsen inom processindustrin flyttar eller ökar sannolikt oron för vad framtiden kan innebära till andra delar av industrin.

Där det inte finns någon fredsuppgörelse och enighet om prestationslönesystemet är risken fortsatt betydande för att bli måltavla för eventuella stridsåtgärder. Tidigare delades risken för att dras in i en konflikt av samtliga industrigrenar. Så är inte längre fallet.

 

Läs också:

Analys: Fredsavtalet överraskar