Flera välfärdsyrken tillhör de som är mest drabbade av sjukfall, visar ny statistik från Försäkringskassan, som Dagens Nyheter rapporterar om.

Yrkeskategorin vård- och omsorgspersonal hade 83 000 sjukfall som varade längre än två veckor på drygt en halv miljon anställda i fjol, vilket gör att gruppen har näst mest sjukfall i förhållande till antalet anställda. Endast kategorin ”övriga servicearbetare” kommer högre upp.

Andra yrken inom välfärden med hög sjukfrånvaro är förskollärare och fritidspedagoger, sjuksköterskor och barnmorskor.

– De som blir sjuka mest arbetar ofta med att ta hand om andra, om våra barn, om våra gamla och sjuka. Det är enormt viktiga tjänster för samhället och man kan tycka att arbetsgivarna borde ta bättre hand om sina anställda, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, till Dagens Nyheter.

Enligt Försäkringskassan påverkas sjukfrånvaron av en rad faktorer såsom ålder, fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Den svenska arbetsmiljöundersökningen visar att de som arbetar inom välfärdssektorn främst upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön. I förlängningen leder detta till högre sjukfrånvaro för psykiska sjukdomar som exempelvis depression.

Yrkesgrupper vars arbete medför större påfrestningar för kroppen, såsom byggarbetare och städare, har i stället högre sjukfrånvaro på grund av fysiska sjukdomar.

Med 164 sjukfall per 1 000 personer hamnar anställda inom vård och omsorg på andra plats på listan med flest sjukfall 2013.

Arbetsmiljöundersökningarna visar att gruppen utsätts för så väl fysiska som psykosociala påfrestningar i arbetsmiljön.

– De ligger inte högst, varken på listan över psykosocial eller ergonomisk miljö, men de är exponerade för båda, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Andra yrkesgrupper med många sysselsatta och hög sjukfrånvaro är byggarbetare, byggnadshantverkare, städare och fordonsförare.

Mellan åren 2003 och 2010 minskade sjukfrånvaron.

– Under senare år har den ökat något, men den ligger kvar på en väldigt låg nivå, säger Lidwall.

– Vi är långt ifrån den nivå vi var på 90-talet. Det är ungefär samma grupper det rör sig om. Vård- och omsorgssektorn kanske vi ska lyfta fram eftersom det är en väldigt stor grupp. Samtidigt levererar de väldigt viktiga tjänster, så det är viktigt att det fungerar.

Samtidigt har antalet sjukfrånvarodagar till följd av psykiska sjukdomar ökat. Enligt Lidwall finns en klar koppling mellan den psykosociala arbetsmiljön och psykisk sjukfrånvaro.

– Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare när vi utvecklas till ett tjänstesamhälle. Då blir relationer med kunder, arbetsgrupper, underställda och chefer allt viktigare.

Statistiken visar att sjukfall på grund av psykisk sjukdom är vanligare i kvinnodominerade yrken.

För kvinnor berodde 26 procent av sjukfallen över 14 dagar 2013 på psykisk sjukdom, medan motsvarande siffra för män var 18 procent.

Samtidigt gäller det omvända för rörelseorganens sjukdomar. För män berodde 29 procent av sjukfallen på sådana sjukdomar och för kvinnor 24 procent.