Alliansen satsar ensidigt på behandling och rehabilitering av sjuka – vi vill förebygga ohälsan i stället, skriver två före­trädare för Miljöpartiet.

Sedan 2010 har sjukskrivningarna ökat med 50 procent i Sverige. Under flera år har alltså utvecklingen gått åt helt fel håll, samtidigt som Alliansens politik fokuserar på att avslöja fuskare framför att stötta sjuka. Vi i Miljöpartiet vill bryta den här negativa trenden. Därför satsar vi en arbetsmiljömiljard för att skapa mer hälsosamma arbetsplatser. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb.

Det är uppenbart att alliansens politik för att minska ohälsan inte fungerar. De stora förändringar i sjukförsäkringsreglerna som alliansen införde under 2008 i syfte att förkorta sjukskrivningstiderna är ett stort misslyckande.

Att sjukskrivningarna ökar är inte bara djupt oroande och olyckligt ur ett folkhälsoperspektiv, utan även kostnadsdrivande för statsbudgeten. Enbart under 2013 tvingades regeringen skriva upp kostnaderna för sjukskrivningarna med en miljard mer än prognostiserat.

Alliansen har i sin politik valt att ensidigt fokusera på behandling och rehabilitering och inte alls på ett förebyggande folkhälsoarbete. Det har visat sig vara ineffektivt och felaktigt. Samtidigt som man lagt ner miljarder så har sjukskrivningarna bara fortsatt att öka.

Reformen har också fått svidande kritik från flera håll. I regeringens egen utvärdering, som utfördes av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), konstaterades att sjukskrivningsmiljarden är felkonstruerad och att betydande förändringar krävs. Därför behövs det en ny politisk inriktning i folkhälsoarbetet för att vända den negativa trenden.

Miljöpartiet vill driva igenom en mänsklig och effektiv politik som fokuserar på det förebyggande arbetet och friskfaktorer i stället för att jaga sjuka.

Den ineffektiva sjukskrivningsmiljarden vill vi ersätta med en arbetsmiljömiljard som ska gå till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I satsningen lägger vi två miljarder per år på förebyggande arbete, pengar som riktas till kommuner och landsting. Enbart för Stockholms stad innebär detta en satsning på 482 miljoner kronor. Detta är resurser som bidrar både till att öka friskheten, i stället för de skenande sjukskrivningskostnaderna, och till att skapa mer produktiva arbetsplatser, eftersom människor som mår bra också gör ett bättre jobb.

Några exempel på vad de tillskjutna resurserna kan användas till är följande:

• Ge fler tillgång till företagshälsovård. I dag har bara en tredjedel av de anställda tillgång till en väl fungerande företagshälsovård. Två tredjedelar har ingen alls eller enbart en bristfällig hälsovård. Trots det har regeringen nyligen föreslagit att anslagen till företagshälsovård ska minska kraftigt, vilket är helt fel väg att gå.

• Förbättra arbetsmiljöinspektionerna och vidta åtgärder. I dag ligger tonvikten på fysisk arbetsmiljö, men det är den psykiska ohälsan som ökar. Därför behöver man förbättra metoderna för att bedöma den psykosociala arbetsmiljön och sätta in insatser.

• Öka stöden till kommuner och landsting så att de själva kan bedöma vilka satsningar som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Olika kommuner och landsting kan ha olika förutsättningar och behov, vi vill därför att det ska finnas utrymme för dem att själva styra medlen till insatser som skapar en bättre arbetsmiljö.

Den ökade ohälsan är en av vår tids stora politiska utmaningar. Vi är beredda att ta oss an den utmaningen. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb.

 

Gunvor G Ericson,gunvorgericsonasalindhagen

gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen

Åsa Lindhagen,

gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad