Vinst i vården kan i längden innebära sämre arbetsvillkor för undersköterskor, visar ny avhandling vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

– Tittar man över tid finns en förhöjd risk för undersköterskor att hamna i den grupp som har sämst arbetsvillkor, säger Niklas Hansen som lade fram sin avhandling i fredags.

Han understryker att det finns väldigt lite forskning om vilka konsekvenser privatisering får för personalens arbetsvillkor. Själv har han jämfört arbetsvillkoren på tre akutsjukhus i Stockholm, ett privat, ett bolagiserat och ett som drivs av sjukvårdsförvaltningen.

I sin avhandling ”Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård: implikationer för personalens attityder och hälsa” kommer han fram till att det finns fler likheter än olikheter mellan de tre driftsformerna vad gäller personalens upplevda hälsa och arbetsvillkor rent generellt.

– Att verksamheterna liknar varandra är en följd av den nya offentliga styrning, new public management, som införts i den offentliga sektorn. Den syftar ju till att efterlikna den privata och marknadsstyrda organisationen.

Men avhandlingen visar också att det finns skillnader i hälsa hos personalen. Nivåerna av utbrändhet hos sjuksköterskorna var exempelvis något högre i det privata sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna.

– Dessutom innebar privatiseringen ökad risk för den redan statussvaga yrkesgruppen undersköterskor att tillhöra den grupp som har sämst förutsättningar för ett bra arbetsutförande, vilket i sig är en grogrund för ohälsa och sämre prestationer.