Arbetsmiljöverket förbjuder all målning med färger som är baserade på isocyanater på Corromaster AB i Haparanda. Arbetarna måste bland annat genomgå läkarundersökning innan arbetet påbörjas. Bolaget kan tvingas betala 100 000 kronor i vite om det bryter mot förbudet.

Vid en inspektion i januari år upptäckte Arbetsmiljöverket att arbetarna på det aktuella företaget använder färger som innehåller de farliga ämnena isocyanater vid målning av ståldetaljer åt industrin. Ett jobb som kräver rigorösa skyddsåtgärder enligt myndighetens regler.

För att få jobba med sådana färger måste arbetarna genomgå läkarundersökning och få ett så kallat tjänstbarhetsintyg innan arbetet påbörjas. Har man exempelvis besvär med luftrören eller lungorna får man inte arbeta med isocyanater.

Arbetarna hade vid inspektionstillfället inte genomgått läkarundersökning och saknade därmed tjänstbarhetsintyg, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Isocyanater är en grupp industrikemikalier som tillverkas av oljerester och som vanligtvis kallas polyuretan (pur). De finns i stort sett inom hela arbetslivet och även i hemmen.  Bland annat i plast, lim, färg och lack.

Exponering för isocyanater kan ske både genom inandning och hudkontakt. De mest fruktade hälsoeffekterna är överkänslighet och astma, som kan vara livet ut. Har man en gång fått isocyanatastma kan man inte längre komma i närheten av sin gamla arbetsplats. Ibland kan det räcka med att man utsätts för ämnet en enda gång för att få astma.

Härdade produkter som kuddar och madrasser av skumplast innehåller dock inga fria isocyanater och ska inte vara farliga vid normal användning. Vanliga konsumenter behöver därför inte vara oroliga.

Det är vid yrkesmässig användning, exempelvis vid sprutmålning med lack eller upphettning av lim, som risken för exponering är störst. Då kan de ursprungliga isocyanaterna som användes vid tillverkningen av produkten återbildas. Vid kraftig uppvärmning, exempelvis vid slipning och svetsning, kan det också bildas nya isocyanater.

– På Corromaster AB använder man mest sprutmålning som rostskydd av ståldetaljer både i egna lokaler och på tillfälliga arbetsplatser när man är ute på uppdrag, säger Lena Meyer, arbetsmiljöinspektör. Annan målning förekommer i mycket liten omfattning.

I Sverige finns ett antal personer som anmält arbetsskada på grund av exponering för isocyanater. För att inte fler ska drabbas är det viktigt att arbetsgivare följer reglerna om obligatorisk utbildning, riskbedömning och läkarundersökning, anser Arbetsmiljöverket.

 

Läkarundersökning obligatorisk före arbetet

• För att få börja arbeta med iso­cyanater krävs läkarundersökning. Hur undersökningen ska göras står i Arbets­miljöverkets regler om medicinska kontroller i arbetslivet.

• Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med isocyanater ska sedan läkarundersökas minst vartannat år.

• Har man besvär med luftrören eller lungorna eller ofta får eksem får man inte arbeta med isocyanater.

• Arbetsgivaren ska även göra en riskbedömning innan man börjar använda isocyanater i verksamheten. Den ska visa hur arbetsplatsen ska utformas, vilka arbetsmetoder och vilken skyddsutrustning som ska användas.

• Dessutom måste alla anställda som arbetar med isocyanater få teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder.